Identifikace železničních osobních vozů

PŘEHLED ZMĚN NA TĚCHTO STRÁNKÁCH

2008-05-28 Novelizace stránky.
2008-06-10 Doplněny informace u 3. a 4. číslice (Srbsko, Černá Hora, Kosovo).
2009-01-17 Dnem 1. 1. 2009 vstoupily v platnost poměrně zásadní novinky v identifikaci osobních vozů ČD. Přípojné vozy se tímto dnem přeznačují po vzoru vozů klasické stavby, tzn. 12místné číslo vozu je nyní ve tvaru 50 54 xx-29 xxx-x. Tímto zanikají číselné řady vozů typu 010, 042, 050 atd. Další změnou je nařízení doplnit na všechny osobní vozy ČD, a. s. (snad kromě historických vozů apod.) za písmenné označení řady vozu doplňkové číslo. Administrativně byl vozový park přečíslován dnem 1. 1. 2009, fyzické přeznačení se bude provádět postupně, a to do 30. 6. 2009.
2009-10-24 Doplněny odkazy na soubory s rozhodnutím Komise Evropských společenství 2006/920/ES a 2009/107/ES. Úprava údajů u kódu 30 u 1. a 2. číslice číselného označení vozu.
2010-01-31 Upraveny přehledy vozů existujících u jednotlivých kombinací 5. až 8. číslice. Doplněna informace o změně číselného označení řídídích vozů od 1. 1. 2010.
2010-03-05 U kombinací 5. až 8. číslice doplněn vůz řady ARmpee832.
2010-11-21 U kombinací 5. až 8. číslice vypuštěny vozy Bg260 20-10 a 20-40, Bcm830 a BRcm831; dále upraveno písmenné označení u vozů s kódem 447, 448, 451.
2011-06-18 U kombinací 5. až 8. číslice doplněny vozy řady Aee140 a Bfhpvee295.
2011-08-02 U kombinací 5. až 8. číslice vypuštěny vozy Bmteeo290 a doplněny vozy Bdmteeo294.
2011-08-14 U kombinací 5. až 8. číslice doplněny vozy řady Bdtn757.
2011-08-30 U kombinací 5. až 8. číslice doplněny vozy řady Bd264.
2011-09-11 U kombinací 5. až 8. číslice doplněny vozy řady Apee139.
2011-10-30 U kombinací 5. až 8. číslice vypuštěny vozy řady Bpee242, Bpee247 a Bmteeo293.
2011-11-06 U kombinací 5. až 8. číslice vypuštěny vozy Apee144, Aee147, Bee246 a doplněny vozy Bmee234 a DDm915.

Úvodem

Osobní železniční vozy, které kolem sebe vídáme, mají jedinečné označení. Identifikace vozu se skládá z písmenného označení řady vozu a z 12místného číselného označení. Z písmenného označení lze vyčíst na první pohled základní charakteristiku vozu (např. vůz k sezení 2. třídy s chodbičkou uprostřed vozu). V číselném označení je zakódována další část informací o voze (kdo jej vlastní, bližší technické vlastnosti apod.).
Jedná se o zajímavou oblast, která v posledních letech prošla legislativními úpravami. Lze říci, že označování vozů je v současné době "živé", tzn. dochází k upřesňování a úpravám označení vozů.

Osobní vozy versus přípojné, vložené a řídící vozy

Pro účely těchto stránek je pod pojmem osobní vůz myšlen tažený železniční vůz pro přepravu cestujících, tzn.:

Je-li potřeba odlišit přípojné, vložené a řídící vozy, je to v textu výslovně uvedeno.

 

Legislativa

Pilířem označování osobních vozů (kromě přípojných, vložených a řídících vozů - tyto se od roku 1995 řídí vyhláškou UIC 438-3) je vyhláška UIC 438-1 "Marquage d´identification du matériel remorqué à voyageurs" (Identifikační označení vozidel pro přepravu cestujících), poslední 3. vydání vešlo v účinnost 1. ledna 2004. Tuto vyhlášku - rovněž na mezinárodní úrovni - rozpracovává dokument "Úmluva o výměně a používání osobních vozů v mezinárodní přepravě RIC" (v originále "Accord sur l´échange et l´emploi des voitures en trafic international"). Úmluva RIC platí od 1. ledna 2001 a nahradila předchozí úmluvu z 1. ledna 1990; český překlad vyšel jako služební rukověť ČD SR 90 (K).

V prostředí Českých drah je označování osobních vozů dále rozpracováno v následujících dokumentech:

3. vydání vyhlášky UIC 438-1

Od 1. 1. 2004 je účinné 3. vydání vyhlášky UIC 438-1. V podmínkách ČD se vztahuje na osobní vozy vyjma vozů přípojných, vložených a řídících. Zásadní změny:

Rozhodnutí Komise Evropských společenství 2006/920/ES

Na označení vozů přípojných, vložených a řídících se vztahuje "Rozhodnutí komise ze dne 11. 8. 2006 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému Provoz a řízení dopravy transevropského konvenčního železničního systému". Toto rozhodnutí Komise Evropských společenství má číslo 2006/920/ES a stalo se účinným dnem 14. 2. 2007. Základní rysy tohoto rozhodnutí, jež definuje technickou specifikaci pro interoperabilitu (zkratka TSI):

K rozhodnutí Komise Evropských společenství 2006/920/ES bylo vydáno doplnění (změna), a to rozhodnutím Komise Evropských společenství 2009/107/ES s účinností od 1. 7. 2009.

Aplikace TSI (Rozhodnutí Komise Evropských společenství 2006/920/ES) na vozidla Českých drah

V Železničáři 22/2007 vyšel na toto téma zajímavý článek, autorem je ing. Martin Roubal z odboru kolejových vozidel GŘ ČD. Z článku si dovolím citovat některé pasáže:

Nové číselné značení hnacích vozidel, přípojných, vložených a řídicích vozů

Přeznačení vozidel podle výše uvedených zásad bude provedeno:

Prvním vozidlem, které bylo od výrobce dodáno již s novým označením, je elektrická jednotka 471.032.

Situace v označení přípojných, vložených a řídících vozů v době od zahájení účinnosti Rozhodnutí Komise Evropských společenství 2006/920/ES) do 31. 12. 2008

Určitá komplikace nastala v označení přípojných, vložených a řídících vozů. Rozhodnutí 2006/920/ES stanoví pro 1. a 2. číslici význam:
95 = dieselová souprava s nedělitelnými jednotkami (motorový nebo vlečný vůz)
96 = specializovaný přívěsný vůz

Z výše uvedeného textu ing. Roubala z roku 2007 vyplývá, že České dráhy po dohodě z Drážním úřadem přiřadily přípojným vozům a samostatným řídícím vozům číslici 96. Jenže někdy v druhé polovině roku 2007 Drážní úřad měl vznést proti tomuto přeznačení námitku, a tak se prozatím ponechala pro přípojné vozy a samostatné řídící vozy číslice 95. Údajně se má situace vyjasnit do konce roku 2008.
V provozu tím vznikla zajímavá situace. V ojedinělých případech se totiž dostaly do provozu vozy, které "stihly" být označeny číslicí 96. Pro ilustraci uvádím dva snímky označení brněnských vozů řady Bmx:

   
Přípojný vůz Bmx 050.012 má číslici 96. Z opravy PVY se vrátil 7. 9. 2007, v té době platila dohoda mezi ČD a DÚ o přidělení číslice 96. Označení vozu jsem zachytil 21. 4. 2008. K dokonalosti chybí pomlčka mezi CZ a ČD. Přípojný vůz Bmx 050.031 s číslicí 95, z opravy PVY byl do provozu zařazen 10. 4. 2008. Shodou okolností je u tohoto vozu poněkud pikantně provedeno označení ve stylu osobních vozů klasické stavby (jakoby interval 00-50, což je ale nesmysl). Snímek jsem pořídil 24. 4. 2008.    

Jak se u přípojných vozů měnilo jejich číselné označení v průběhu posledních 40 let, ilustruji na příkladech:

Na závěr kapitoly o legislativě si dovolím uvést soukromé postřehy:
Jak vyplývá z textu, kolem přípojných a řídících vozů jenž netvoří s motorovým vozem nedělitelnou jednotku, se točí nejasnosti. Rozhodnutí 2006/920/ES zná pouze výraz "specializovaný přívěsný vůz". Pojem "řídící vůz" nezná vůbec, lze se jen dohadovat, zda tvůrci Rozhodnutí ES tyto vozy zařadili pod pojem "Dieselová jednotka s nedělitelnými jednotkami (motorový vůz nebo vlečný vůz)".
V tomto smyslu asi dodatečně zareagoval Drážní úřad Praha. Z podání námitky vůči zařazení přípojných a řídících vozů do kategorie 96, kterou TSI uvádí pro vozidla "specializovaný přívěsný vůz" a dále z rozhodnutí, kdy se rekonstruovaným vozům řady Btx 021 nepřidělilo očekávané označení 023, nýbrž označení jako u osobního vozu "klasické stavby" usuzuji, že se asi hledá definice přípojného vozu, resp. opodstatnění jejich zařazení do kapitoly hnacích kolejových vozidel. V současné době lze například vozy řady 010 vézt nejen motorovým vozem ř. 809 až 811, ale i lokomotivou řady 714 nebo 742. Řídící vůz řady 954 se už projel jak s "brejlovcem" řady 754, tak i s "plechovkou" řady 242, atd. atd.

Další vývoj ze strany DÚ Praha by mohl být následující:

1) potvrdí příslušnost přípojných a řídících vozů do skupiny prvních dvou číslic 96 (což ale nesedí z TSI, neboť ta zná jen pojem "specializovaný přívěsný vůz"). Vozy, které mezitím dostaly označení začínající na 95, budou muset být průběžně přeznačeny na 96;

2) pro přípojné a řídící vozy ponechá skupinu 95 (tady to ale rovněž nesedí s TSI, neboť ta zde uvádí nedělitelnou jednotku, tzn. v našich poměrech vyhovuje např. 814+914);

3) TSI se vyhoví v tom smyslu, že přípojné a řídící vozy jenž netvoří nedělitelnou jednotku, se začnou posuzovat jako "klasické" osobní vozy, v TSI budou vyjmuty z kapitoly hnacích vozidel a dostanou nová označení s prvními dvěma číslicemi 50 nebo 51 (je ale otázka, zda naše přípojné nebo řídící vozy by vyhověly podmínkám RIC), tedy tak, jak je nyní provedeno u rekonstruovaných vozů řady 021, které mají označení 50 54 84-29. Z vyhlášky UIC 438-3 by tak přešly pod vyhlášku UIC 438-1.

Situace v označení přípojných, vložených a řídících vozů od 1. 1. 2009

Výsledek výše uvedeného nesouladu v označení přípojných a řídících vozů byl v roce 2008 nakonec vyřešen dle varianty 3) popsané bezprostředně výše. K 1. 1. 2009 došlo k administrativnímu přečíslování řad přípojných vozů a samostatných řídících vozů, do 30. 6. 2009 pak i k přečíslování fyzickému. Vozy obdržely 12místné číselné označení ve tvaru 50 54 xx-29 xxx-x. Pořadové číslo je u zpravidla přidělováno zcela nově, s předchozími pořadovými čísly nemá nic společného, nicméně není to pravidlem. Písmenné označení řad vozů zůstalo beze změny, avšak s tím, že jeho součástí je vždy doplňkové číslo.

Přeznačení se týká vozů řad: 005, 010, 011, 012, 013, 015, 016, 020, 021, 022, 042, 043, 050, 053, 054, 055, 056, 912, 943 a 954. Vložených vozů - tzn. vozů řad 014, 051, 052, 060, 063, 070, 071 a dále řídících vozů řad 914 a 971 se opatření netýká. Pro úplnost dodávám, že vozy Bdtx766 50 54 84-29 byly takto označeny hned při rekonstrukci z vozů býv. řady 021, takže speciálně u této řady se k 1. 1. 2009 již nic nemění.

Menší změna nastala k 1. 1. 2010, kdy se číselný interval 50 54 86-29 (u řady Bfbdtax792 50 54 86-09) u řídících vozů řad Bftn791, Bfbdtax792, Bfbrdtn794 a ABfbrdtn795 (u posledně jmenované řady se na nový interval přešlo u právě vyráběných vozů již v průběhu roku 2009) změnil na 50 54 80-29.

Převodní tabulka starého a nového označení je uvedena na stránce o přípojných, vložených a řídích vozech.

 

TNŽ 28 0080 - zásady pro provedení označení osobních vozů

Rozmístění nápisů po voze, grafickou úpravu, barevné provedení atd. na hnacích vozidlech a osobních vozech Českých drah určuje TNŽ 28 0080 "Vnější označení hnacích vozidel a vozů osobní dopravy". Norma byla schválena 16. 7. 2007 a je účinná od 1. 8. 2007. Znění normy reaguje na Rozhodnutí 2006/920/ES.

Pro srovnání změn provedených u označení osobních vozů uvádím předlohy platné do 31. 7. 2007 a platné od 1. 8. 2007.
Příklady dle znění platného do 31. 7. 2007:

Vůz provozovaný v režimu RIC

ČD

51 54 82 - 40 425 - 5
BDs

 
     
Vůz neprovozovaný v režimu RIC

50 54 39 - 40 141 -3
AB
350.1

norma neznala doplňkové číslo (zde příklad 350.1), ale v době její platnosti se doplňkové číslo začalo používat (od 1. 1. 2001)
     
Přípojný vůz

020 138 - 4
Btx
761

norma neznala doplňkové číslo (zde příklad 761), ale v době její platnosti se doplňkové číslo začalo používat (od 1. 1. 2001)

TNŽ 28 0080 ve svém znění účinném od 1. 8. 2007 reaguje na změnu vyhlášky UIC 438-1 k 1. 1. 2004. Již se nerozlišuje, zda je vůz provozován v režimu RIC nebo ne. Místo toho uvádí dva tvary označení osobních vozů, a sice na bočnici vozu nebo na podélníku vozu.
Prvními osobními vozy ČD, na kterých byl tento nový způsob označení aplikován, byly vozy řad Ampz143, Bmz241 a WLABmz vyráběné v roce 2006.

Příklady:

Označení na bočnici osobního vozu

CZ - ČD 50 54 21 - 08 001 - 9
Bdt
279.1

 
     
Označení na podélníku osobního vozu

CZ - ČD 51 54 70 - 80 200 - 7  WLAB 821.1

 
     
Označení přípojných a řídících vozů se po zahájení účinnosti Rozhodnutí Komise Evropských společenství 2006/920/ES v TNŽ nezměnilo. Jak již bylo uvedeno, tato právní norma TSI je nadřazenou normou. Do změny TNŽ 28 0080 se tedy postupovalo kombinací obou norem. V praxi to znamenalo, že 6. - 11. číslice nebyla podtržená.
Aplikace TSI na označení přípojných a řídících vozů (platilo do 31. 12. 2008)

CZ - ČD 95 54 5 050 132 - 0
Bmx

 
Od 1. 1. 2009 se přípojné a samostatné řídící vozy označují podle běžných pravidel používaných u osobních vozů. Zbývají tak vozy vložené a nesamostatné řídící (tedy vozy řad 014, 051, 052, 060, 063, 070, 071, 914, 971), u nichž se - předpokládám - bude nadále používat označení aplikované dříve na přípojné vozy. Tyto vozy nemají písmenné označení (tedy s výjimkou řídícího vozu řady 914, a zde je otázka, jestli písmenné označení nezmizí - bylo by to systémové). Označení na vozech by tedy mohlo vypadat takto:
Možná aplikace TSI na označení vložených a nesamostatných  řídících vozů

CZ - ČD 94 54 1 060 054 - 4

CZ - ČD 95 54 5 014 010 - 3

vložený vůz řady 060 (jednotka ř. 560 + 060 + 560)

vložený vůz řady 014 (jednotka ř. 814 + 014+ 814)

Protože například železniční modeláře může zajímat detailnější vzhled označení, přidávám příklady označení uvedené v platném znění TNŽ 28 0080:

1) Označení na bočnici vozu

ozn1

2) Označení na podélníku vozu

ozn2

Přidávám soukromé postřehy:
a) mezery mezi pomlčkami: z běžného pozorování osobních vozů usuzuji, že v současné době se mezi pomlčkami a číslicemi nechává mezera. Doposud se vyskytuje dost vozů, v jejichž označení není mezi pomlčkou a číslicí prakticky žádné místo (jsou "nalepeny" na sebe). Jak vidno z příkladů, šířka mezer mezi skupinami číslic nebo mezi číslicí a pomlčkou není přesně definována. Je možné - v tomto si nechám poradit - že šířka mezer automaticky vychází z typografických pravidel;
b) pomlčka mezi kódem země, ve které je vozidlo registrováno a zkratkou jeho provozovatele: nevidím důvod, proč by měla chybět pomlčka;
c) typ písma: na písmenné i číselné označení vozu se používá font Swis 721 Bold BT.
 

 

Písmenné označení řady vozu - velká písmena

  CZ – ČD 50 54 21 – 18 827 – 5  Bt277

Pro srovnání změn uvádím jak znění dle TSI účinné od 14. 2. 2007, tak i znění podle starší Úmluvy RIC.

Písmeno TSI (Rozhodnutí 2006/920/ES) - 14. 2. 2007
Sériová písmena s mezinárodním významem
Úmluva RIC - 1. 1. 2001
Písmena označující řady vozů
Poznámka
A osobní vůz 1. třídy se sedadly sedačkový vůz 1. třídy  
B osobní vůz 2. třídy se sedadly sedačkový vůz 2. třídy  
AB osobní vůz 1./2. třídy se sedadly sedačkový vůz 1./2. třídy  
WL spací vůz se sériovým písmenem A, B nebo AB v závislosti na typy nabízeného ubytování; sériová písmena pro spací vůz se "speciálními" kupé jsou doplněny písmenem "S" lůžkový vůz, s přidáním písmene A, B nebo AB podle nabídky míst; u lůžkových vozů s oddílem "spécial" se k písmenům připojí písmeno "S"  
WR jídelní vůz jídelní vůz  
R osobní vůz s oddílem pro jídelnu, bufet nebo bar (sériové písmeno použité jako dodatek) viz poznámka dole  
D uzavřený nákladní vůz zavazadlový vůz  
DD otevřený, dvoupodlažní nákladní vůz pro automobily otevřený patrový zavazadlový vůz pro přepravu automobilů  
Post poštovní vůz poštovní vůz  
AS osobní vůz s barem a tanečními prostory společenský vůz  
SR osobní vůz s barem a tanečními prostory společenský vůz  
WG osobní vůz s barem a tanečními prostory společenský vůz  
WSP salonní vůz typu Pulmann luxusní vůz (Pulmann)  
Le otevřený dvounápravový dvoupodlažní vůz pro automobily dvounápravový otevřený patrový nákladní vůz pro přepravu automobilů  
Leq otevřený dvounápravový dvoupodlažní vůz pro automobily vybavený vlakovým přívodním kabelem napájení dvounápravový otevřený patrový nákladní vůz pro přepravu automobilů s průběžným kabelem  
Laeq otevřený třínápravový dvoupodlažní vůz pro automobily vybavený vlakovým přívodním kabelem napájení třínápravový otevřený patrový nákladní vůz pro přepravu automobilů s průběžným kabelem  
Salon neuvádí salonní vůz  
  Ostatní sériová písmena mají vnitrostátní význam určený jednotlivými členskými státy. Jsou přípustné další kombinace písmen označujících řady vozů. Písmeno "R" slouží kromě toho k označení vozů, které mají pouze jídelní oddíl, bufet nebo bar  

 

Písmenné označení řady vozu - malá písmena

  CZ – ČD 50 54 21 – 18 827 – 5  Bt277

Uvádím znění dle TSI účinné od 14. 2. 2007, znění podle starší Úmluvy RIC a výklad dle směrnice ČD SR 52 (V).

Písmeno TSI (Rozhodnutí 2006/920/ES) - 14. 2. 2007
Indexová písmena s mezinárodním významem
Úmluva RIC - 1. 1. 2001
Rozlišovací písmena
ČD SR 52 (V) - Katalog osobních vozů 1977 - 2001 - schváleno 27. 6. 2003
Označení řady osobního vozu
Poznámka
a neuvádí neuvádí dvounápravový vůz  
b osobní vůz vybavený pro převoz zdravotně postižených cestujících vůz vybavený pro tělesně postižené osoby vůz pro tělesně postižené  
c kupé se sklápěcími lehátky oddíly se sedačkami, které mohou být sklopeny jako lehátka oddíly s místy k sezení, které lze upravit k ležení  
d vozidlo vybavené pro přepravu jízdních kol vůz s prostorem pro jízdní kola vůz s prostorem pro jízdní kola  
ee vozidlo vybavené centrálním napájecím zdrojem vůz s centrálním zásobováním energií z napájecího vedení zásobování el. energií z průběžného vedení (CZE)  
f vozidlo vybavené kabinou strojvedoucího (motorový vůz) vůz se zařízením pro dálkové ovládání hnacích vozidel (řídící vozy) vůz se zařízením k dálkovému ovládání hnacího vozidla (řídící vůz)  
g neuvádí neuvádí neuvádí zavedeno od 26. 5. 2000 předpisem ČD D 21 s významem "vůz s alternativním oddílem pro zaměstnance obsluhy vlaku"
h osobní vůz vybavený pro převoz zdravotně postižených cestujících vůz vybavený pro tělesně postižené osoby vůz pro tělesně postižené  
i neuvádí neuvádí vůz s přechodovými můstky bez návalků a měchů  
j neuvádí neuvádí nerozpojitelná jednotka  
k neuvádí neuvádí individuální vytápění kamny  
m vozidlo s délkou větší než 24,5 m vůz delší než 24,5 m vůz delší než 24,5 m  
n neuvádí neuvádí pro motorovou trakci, bez průběžného kabelu elektrického topení  
o neuvádí neuvádí dvoupodlažní vůz (neužívá se u řad DD, MDD)  
p osobní vůz se sedadly se střední uličkou sedačkový vůz se středovou uličkou vůz s uličkou uprostřed  
r neuvádí neuvádí zvláštní výbava  
s střední ulička v uzavřených nákladních vozech a osobních vozech se zavazadlovým oddílem postranní chodba v zavazadlovém voze nebo ve voze se zavazadlovým oddílem postranní chodba ve služebním voze nebo v osobním voze se služebním oddílem  
t osobní vůz se sedadly se střední uličkou sedačkový vůz se středovou uličkou vůz s uličkou uprostřed  
u neuvádí neuvádí úzkorozchodný vůz  
v vozidlo vybavené pro přepravu jízdních kol vůz s prostorem pro jízdní kola vůz s prostorem pro jízdní kola  
x neuvádí neuvádí vůz lehké stavby pro motorové vlaky  
z vozidlo vybavené centrálním napájecím zdrojem vůz s centrálním zásobováním energií z napájecího vedení zásobování el. energií z průběžného vedení (CZE)  
  Počet oddílů je uveden ve formě indexu (např. Bc9)
Ostatní indexová písmena mají vnitrostátní význam určený jednotlivými členskými státy.
Je-li to nutné, udává se počet oddílů pomocí čísla (např. Bc9).    

 

Písmenné označení řady vozu - doplňkové číslo

  CZ – ČD 50 54 21 – 18 827 – 5  Bt277

Pro rozlišení různých typů osobních vozů, jejichž parametry se dají vyjádřit stejným písmenným označení řady vozu (kombinace velkých a malých písmen), se od 1. ledna 2001 užívá tzv. doplňkové číslo.

Doplňkové číslo se uvádí ve tvaru abc.d (smyšlený příklad: 823.1). Trojčíslí abc znamená kód, pod kterým je řada vedena v tzv. Kartotéce osobních vozů (zkratka KOV). Více se o KOV dozvíte zde. Pozice d by měla vyjadřovat případnou konstrukční změnu u řady vozu, ale tento výklad nemám doposud uspokojivě doložen.

Doplňkové číslo se od jeho zavedení fyzicky přímo na vozech používalo jen v případech, kdy bylo potřeba odlišit různé řady vozů, které měly stejné písmenné označení. Od 1. 1. 2009 platí nařízení, podle kterého se musí doplňkové číslo použít na vozové skříni nebo podélníku vždy, tedy nejen u přípojných vozů přeznačovaných k tomuto datu, ale i u všech vozů klasické stavby Českých drah, a. s. Administrativně jsou vozy takto vedeny od 1. 1. 2009, fyzické dosazení doplňkové čísla bylo nařízeno provést do 30. 6. 2009.

 

Číselné označení řady vozu - 1. a 2. číslice

  CZ – ČD 50 54 21 – 18 827 – 5  Bt277

Kódy způsobilosti pro mezinárodní dopravu (interoperabilitu)

Znění dle TSI účinné od 14. 2. 2007 je totožné se zněním vyhlášky UIC 438-1. Pro tažená vozidla pro cestující jsou vyhrazeny kódy 50 až 79.

Kód Provoz dle předpisů Bližší význam Poznámka
50 Vnitrostátní doprava vozidla pro vnitrostátní dopravu a)  
51 TSI nebo RIC/COTIF nebo PPV vozidla s pevných rozchodem bez klimatizace (včetně vozů pro automobily) a)  
52 TSI nebo RIC/COTIF nebo PPV vozidla s nastavitelným rozchodem (1435/1520) bez klimatizace a)  
53 TSI nebo RIC/COTIF nebo PPV vyhrazeno  
54 TSI nebo RIC/COTIF nebo PPV vozidla s nastavitelným rozchodem (1435/1672) bez klimatizace a)  
55 Vnitrostátní doprava nebo mezinárodní podle zvláštní dohody vozidla se speciálním číslováním pro technické vlastnosti  
56 TSI nebo RIC/COTIF vozidla s pevným rozchodem  
57 PPV vozidla s pevným rozchodem  
58 PPV vozidla s nastavitelným rozchodem (1435/1520) - vozidla s výměnou podvozků  
59 PPV vozidla s nastavitelným rozchodem (1435/1520) - vozidla s nápravami s nastavitelným rozchodem  
60 Vnitrostátní doprava servisní vozidla v nekomerčním provozu  
61 TSI nebo RIC/COTIF nebo PPV vozidla s pevných rozchodem s klimatizací a)  
62 TSI nebo RIC/COTIF nebo PPV vozidla s nastavitelným rozchodem (1435/1520) s klimatizací a)  
63 TSI nebo RIC/COTIF nebo PPV servisní vozidla v nekomerčním provozu a)  
64 TSI nebo RIC/COTIF nebo PPV vozidla s nastavitelným rozchodem (1435/1672) s klimatizací a)  
65 Vnitrostátní doprava nebo mezinárodní podle zvláštní dohody vozy pro převoz automobilů  
66 TSI nebo RIC/COTIF vozidla s nastavitelným rozchodem  
67 PPV vozidla s pevným rozchodem  
68 PPV vozidla s nastavitelným rozchodem (1435/1520) - vozidla s výměnou podvozků  
69 PPV vozidla s nastavitelným rozchodem (1435/1520) - vozidla s nápravami s nastavitelným rozchodem  
70 Vnitrostátní doprava vozidla s klimatizací a přetlakem a)  
71 TSI nebo RIC/COTIF nebo PPV vyhrazeno  
72 TSI nebo RIC/COTIF nebo PPV vyhrazeno  
73 TSI nebo RIC/COTIF nebo PPV tlakotěsná vozidla s pevným rozchodem a s klimatizací a)  
74 TSI nebo RIC/COTIF nebo PPV vyhrazeno  
75 Vnitrostátní doprava nebo mezinárodní podle zvláštní dohody ostatní vozidla  
76 TSI nebo RIC/COTIF vyhrazeno  
77 PPV vyhrazeno  
78 PPV vyhrazeno  
79 PPV vyhrazeno  
       

Vysvětlivky zkratek:

TSI: Technické specifikace pro interoperabilitu. Jedná se o přímo platné právní předpisy Evropských společenství, které přijímá Evropská komise a jsou závazné pro všechny členské státy.

COTIF: Úmluva o mezinárodní železniční přepravě. Zkratka RIC na vozech znamená shodu s předpisy Railway Technical Unity (TU). Kód UIC je upřesněný přílohou II. (zvláštní podmínky pro zařazování osobních, zavazadlových a poštovních vozů do vlaků osobní dopravy) k úmluvě RIC.

PPV: Předpisy o používání vozů v mezinárodní železniční přepravě cestujících a zboží (vyhláška UIC používá zkratku PPW). Zkratka MC na vozech znamená vyhovující stav pro předpisy PPV.

a) týká se vozidel, u kterých je provozovatel železniční podnik uvedený v tabulce číselného označení řady vozu - 3. a 4. číslice ve sloupci "Zkratky vybraných provozovatelů"


Pro úplnost uvádím i kódy 90 až 99, které TSI účinné od 14. 2. 2007 uvádí v kapitole "Typy hnacích kolejových vozidel". Z nadsázkou řečeno - z pohledu těchto webových stránek nás zajímají všechna vozidla, v kterých jsou "vyřezána" okna pro cestující. Bližší rozpracování do podmínek ČD je uvedeno v předešlém textu převzatém zejména z článku ing. Roubala z O12 GŘ ČD.

Kód Všeobecný typ vozidla Poznámka
90 Různé  
91 Elektrická lokomotiva  
92 Dieselová lokomotiva  
93 Elektrická souprava s nedělitelnými jednotkami (vysokorychlostní) motorový vůz nebo vlečný vůz
94 Elektrická souprava s nedělitelnými jednotkami (s výjimkou vysokorychlostních) motorový vůz nebo vlečný vůz
95 Dieselová souprava s nedělitelnými jednotkami motorový vůz nebo vlečný vůz
96 Specializovaný přívěsný vůz  
97 Elektrická posunovací lokomotiva  
98 Dieselová posunovací lokomotiva  
99 Údržbové vozidlo  
     

V Kartotéce osobních vozů Českých drah se nachází vozy pro zvláštní účely (nejznámější z nich budou asi vozy historické) a dvounápravové služební vozy řazené v manipulačních vlacích. Pro použité kódy 30, 40 a 80 zná TSI tato vysvětlení:

Kód Provoz dle předpisů Bližší význam Poznámka
30 Vnitrostátní doprava nebo mezinárodní podle zvláštní dohody
TSI nebo RIC/COTIF b) nebo PPV, vozidla označená TEN
rezerva  
40 Vnitrostátní doprava nebo mezinárodní podle zvláštní dohody
nikoliv TSI a nikoliv RIC/COTIF b) a nikoliv PPV
servisní vozy s nápravami - pevný nebo proměnný rozchod  
80 Vnitrostátní doprava nebo mezinárodní podle zvláštní dohody
nikoliv TSI a nikoliv RIC/COTIF b) a nikoliv PPV
servisní vozy s podvozky - pevný nebo proměnný rozchod  
      b) včetně vozidel, které podle stávajících předpisů nesou tyto číslice v době, kdy tyto nové předpisy vstupují v platnost

 

Číselné označení řady vozu - 3. a 4. číslice, kódy zemí kde je vůz registrován a zkratky provozovatelů

  CZČD 50 54 21 – 18 827 – 5  Bt277

Kódy zemí, ve kterých jsou vozidla registrována a zkratky vybraných provozovatelů vozidel

Uvádím zde pouze znění dle TSI účinné od 14. 2. 2007. Informace týkajících se třetích zemí (pojem dle TSI) jsou uvedeny pouze pro informaci.

K jednotlivým sloupcům:
Země: název země, ve které je vozidlo registrováno.
Abecední kód země: zkratka je v souladu se systémem abecedního kódování, který je popsán v dodatku 4 k dohodě z roku 1949 a v čl. 45 odst. 4 Dohody o silniční dopravě z roku 1968.
Číselný kód země: -
Zkratky vybraných provozovatelů vozidel: jsou zde uvedeni provozovatelé (společnosti), kteří v době vstupu TSI v platnost byli členy UIC nebo OSŽD a používali příslušný kód země jako kód společnosti.
Název provozovatelů: nepochází z TSI (ta je neuvádí), převzal jsem z dostupných jiných údajů (přesné znění bez záruky).
Poznámka: členství uvedených provozovatelů ve společnostech RIC nebo OSŽD a případné další poznámky.

Země Abecední kód země Číselný kód země Zkratky vybraných provozovatelů Název provozovatelů Poznámka
    00      
    01      
    02      
    03      
    04      
    05      
    06      
    07      
    08      
    09      
Finsko FIN 10 VR, RHK Suomen Valtionrautatet, Ratahallintokeskus  
    11      
    12      
    13      
    14      
    15      
    16      
    17      
    18      
    19      
Rusko RUS 20 RŽD Russkie železnyje dorogi OSŽD; TSI uvádí RZD (Z bez háčku)
Bělorusko BY 21 BC Belarusskaja čigunka OSŽD
Ukrajina UA 22 Ukrainski zaliznici OSŽD; TSI uvádí UZ (Z bez háčku)
Moldavsko MD c) 23 CFM Caile Ferate Moldove OSŽD; c) kód je ještě nutno potvrdit
Litva LT 24 LG Lietuvos Geležinkeliai OSŽD
Lotyšsko LV 25 LDZ Latvijas Dzelzcelš OSŽD
Estonsko EST 26 EVR Eesti Vabariigi Raudtee OSŽD
Kazachstán KZ 27 KZH Khazakhstan Temir Zholy OSŽD
Gruzie GE 28 GR Gružinskyj Železnici OSŽD
Uzbekistán UZ 29 UTI Uzbekiston Temir Yullarih OSŽD
Severní Korea PRK c) 30 ZC Zoesen Chelto OSŽD; c) kód je ještě nutno potvrdit
Mongolsko MGL 31 MTZ Mongolyn Tömör Zam OSŽD
Vietnam

VN c)

32 DSVN Duong Sat Viet Nam OSŽD
Čína RC 33 KZD Kitajski Železnyje Dorogyj, China Railways, Zhongguo Tie Lu ???? OSŽD
    34      
    35      
    36      
    37      
    38      
    39      
Kuba CU c) 40 FC Ferrocariles de Cuba OSŽD; c) kód je ještě nutno potvrdit
Albánie AL 41 HSh Hekurudha Shqiptare OSŽD
Japonsko J 42 EJRC East Japan Railway Company  
    43 k)     k) viz však poznámku u kódu 55
Bosna-Hercegovina e) BIH 44 ŽRS Željeznice Republike Srbske RIC; e) srbská část
    45      
    46      
    47      
    48      
    49      
Bosna-Hercegovina f) BIH 50 ŽFBH Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine RIC; f) chorvatsko-muslimská část
Polsko PL 51 PKP Polskie Koleje Państwowe RIC, OSŽD
Bulharsko BG 52 BDŽ, SRIC Bulgarske deržavne železnice RIC (jen BDŽ), OSŽD; TSI uvádí BDZ (Z bez háčku)
Rumunsko RO 53 CFR Sociatea Nationala a Căiler Ferate Rômane RIC, OSŽD
Česká republika CZ 54 ČD České dráhy RIC, OSŽD
Maďarsko H 55 MÁV, GySEV/ROeEE h) Magyar Államvasuták, Györ-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytarsasag / Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn AG RIC (jen MÁV), OSŽD; h) do vstupu platnosti změn v důsledku budoucího vývoje RIC a budoucího zavedení TAF TSI a TAP TSI, může společnost GySEV/ROeEE používat kód 43
Slovensko SK 56 ZSSK, ŽSR Železničná spoločnosť, Železnice slovenskej republiky RIC (jen ŽSR), OSŽD; TSI uvádí ŽSSK (Z s háčkem)
Ázerbajdžán AZ 57 AZ Azerbaycan Dövlet Demir Yolu OSŽD
Arménie AM c) 58 ARM Armenskaya Železnica, Haykakan Yerkat Ughy c) kód je ještě nutno potvrdit
Kyrgyzstán KS 59 KRG Kyrgyz Temir Žol OSŽD
Irsko IRL 60 CIE Córas Iompair Éireann  
Jižní Korea ROK 61 KNR Korean National Railroad  
    62     *) viz poznámka pod tabulkou
    63      
    64 l)     l) viz však poznámku u kódu 83
Bývalá jugoslávská republika Makedonie MK 65 CFARYM (MŽ) Makedonski železnici  RIC
Tádžikistán TJ 66 TZD Rokhy Okhany Tochikiston OSŽD
Turkmenistán TM 67 TRK Turkmendemiryollari OSŽD
    68 m)     m) viz však poznámku u kódu 80
    69      
Spojené království GB 70 BR British Rail  
Španělsko E 71 RENFE Red Nacional de los Ferrocarriles Epañoles RIC
Srbsko a Černá Hora SCG 72 ? RIC; *) viz poznámka pod tabulkou
Řecko GR 73 CH Organismos sidnrodromon Ella RIC
Švédsko S 74 GC, BV Statens Järnvägar, Banverket RIC ?
Turecko TR 75 TCDD Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollari Isletmesi RIC
Norsko N 76 NSB, JBV Norges Statsbaner, Jernbaneverket RIC (jen NSB)
    77      
Chorvatsko HR 78 Hrvatske Željeznice RIC
Slovinsko SLO 79 Slovenske železnice RIC
Německo D 80 DB, AAE g) Deutsche Bahn AG, Ahaus-Altstätter Eisenbahn RIC (jen DB); g) do vstupu platnosti změn v důsledku budoucího vývoje RIC a budoucího zavedení TAF TSI a TAP TSI, může společnost AAE používat kód 68
Rakousko A 81 ÖBB Österreichische Bundesbahnen RIC
Lucembursko L 82 CFL Société Nationale des Chemins de fer luxemburgeois RIC
Itálie I 83 FS, FNME i) Ferrovie dello Stato, Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.A. RIC (jen FS); i) do vstupu platnosti změn v důsledku budoucího vývoje RIC a budoucího zavedení TAF TSI a TAP TSI, může společnost FNME používat kód 64
Nizozemsko NL 84 NS Nederlandse Spoorwegen RIC
Švýcarsko CH 85 SBB/CFF/FFS, BLS j) Schweitzerische Bundesbahnen / Chemins de fer fédéraux suisses / Ferrovie federali svizzere, Bern-Lötschberg-Simplonbahn RIC; j) do vstupu platnosti změn v důsledku budoucího vývoje RIC a budoucího zavedení TAF TSI a TAP TSI, může společnost BLS používat kód 63
Dánsko DK 86 DSB, BS Danske Statsbaner RIC (jen DSB)
Francie F 87 SNCF, RFF Société Nationale des Chemins de fer français, Réseau Ferré de France

RIC (jen SNCF)

Belgie B 88 SNCB/NMBS d) Société Nationale des Chemins de fer belges / Nationle Maatschappij der Belgische Spoorwegen RIC; d) i nadále může být používáno jednotlivé zakroužkované písmeno B
    89      
Egypt ET 90 ENR Egyptian National Railways  
Tunisko TN

91

SNCFT Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens  
Alžírsko DZ 92 SNTF Société Nationale des Transports Ferroviaires  
Maroko MA 93 ONCFM Office nationale des Chemins de fer du Maroc  
Portugalsko P 94 CP, REFER Compania dos Caminhos de Ferro Portuqueses E.P., Rede Ferroviária Nacional, E.P. RIC (jen CP)
Izrael IL 95 IR Israel State Railways  
Írán IR 96 RAI Rahahan-e Jomhouri-ye Eslami-e Iran OSŽD
Sýrie SYR 97 CFS Chemins de Fer Syriens  
Libanon RL 98 CEL Chemins de Fer de l' Etat Libanais  
Írák IRQ c) 99 IRR Iraqi Rebublic Railways c) kód je ještě nutno potvrdit

*) Další vývoj u zemí Srbsko, Černá Hora a Kosovo:
Oproti údajům uvedeným v TSI by měla být současná situace následující:
Černá Hora ... abecední kód země = CG, kód země 62, zkratka provozovatele ŽCG, název = Željeznica Crne Gore,
Srbsko ... abecední kód země = SRB, kód země 72, zkratka provozovatele ŽS, název = Železnice Srbije
Kosovo ... abecední kód země = ?, kód země = ? (asi stále 72), zkratka provozovatele by měla být snad dvojjazyčná HK-KŽ, název = by měl být Hekurudhat e Kosovës - Kosovske železnice

 

Číselné označení řady vozu - 5. a 6. číslice

  CZ – ČD 50 54 21 – 18 827 – 5  Bt277

Technické vlastnosti vozů

Uvádím zde pouze znění dle TSI účinné od 14. 2. 2007.
5. číslice určuje typ vozu (vůz se sedadly, jaké třídy, spací vůz atd.), 6. číslice určuje v závislosti na 5. číslici bližší charakteristiku. Podbarvený řádek určuje význam 5. číslice a následují kombinace tohoto čísla se 6. číslicí.
Pozn.: význam 5. a 6. číslice vozů určených pro zvláštní účely jsou uvedeny zde.

Kód Význam kódu Vozy společností České dráhy, a. s., ČD Cargo, a. s., Česká pošta, s. p.

     0     vyhrazeno

00 vyhrazeno  
01 vyhrazeno  
02 vyhrazeno  
03 vyhrazeno  
04 vyhrazeno  
05 vyhrazeno  
06 vyhrazeno  
07 vyhrazeno  
08 vyhrazeno  
09 vyhrazeno  

     1     vozidla se sedadly 1. třídy

10 10 kupé s postranní chodbou nebo ekvivalentní salonní prostor se středovou uličkou Apee139, Apee141, Ampz143, Ampz146, Apee148
11 11 a více kupé s postranní chodbou nebo ekvivalentní salonní prostor se středovou uličkou  
12 vyhrazeno  
13 vyhrazeno  
14 2 nebo 3 nápravy  
15 vyhrazeno  
16 dvoupodlažní osobní vozy  
17 7 a méně kupé s postranní chodbou nebo ekvivalentní salonní prostor se středovou uličkou  
18 8 kupé s postranní chodbou nebo ekvivalentní salonní prostor se středovou uličkou  
19 9 kupé s postranní chodbou nebo ekvivalentní salonní prostor se středovou uličkou Aee140, Aee142, Aee145, A149, A150, A151, Aee152

     2     vozidla se sedadly 2. třídy

20 10 kupé s postranní chodbou nebo ekvivalentní salonní prostor se středovou uličkou Bpee237, Bee238, Bpee239, Bee240, Bee243, B244, B249, B250, B256, Bg260, Bdt261, Bdt262, Bdmtee263, Bd264, Bee272, Bee273, Bdtee286, Bdtee287, Bdt754, Bdtn757, Bmx765
21 11 kupé s postranní chodbou nebo ekvivalentní salonní prostor se středovou uličkou Bmee234, Bmz241, Bmz245, Bmee248, Bt277, Bt278, Bdt279, Bdt280, Bp282, Bt283, Btee284, Btee285, Bt288, Btee289, Btk662, Btn752, Btn755, Bdtn756
22 12 a více kupé s postranní chodbou nebo ekvivalentní salonní prostor se středovou uličkou Bdmpee253, Bdmtee275, Bdmtee281
23 3 nápravy  
24 2 nápravy Btax780, Btax781, Bdtax785, Bak650, Bpk
25 dvoupodlažní osobní vozy - pouze pro OSŽD  
26 dvoupodlažní osobní vozy Bmto292, Bdmteeo294
27 vyhrazeno  
28 8 a méně kupé s postranní chodbou nebo ekvivalentní salonní prostor se středovou uličkou Bdt252, Btu590, Btx763
29 9 kupé s postranní chodbou nebo ekvivalentní salonní prostor se středovou uličkou B255, Bd264, Bc663, Bn751, Btn753, Btx761

     3     vozidla se sedadly 1. nebo 1./2. třídy

30 10 kupé s postranní chodbou nebo ekvivalentní salonní prostor se středovou uličkou  
31 11 kupé s postranní chodbou nebo ekvivalentní salonní prostor se středovou uličkou  
32 12 a více kupé s postranní chodbou nebo ekvivalentní salonní prostor se středovou uličkou  
33 vyhrazeno  
34 2 nebo 3 nápravy  
35 vyhrazeno  
36 dvoupodlažní osobní vozy  
37 vyhrazeno  
38 8 a méně kupé s postranní chodbou nebo ekvivalentní salonní prostor se středovou uličkou  
39 9 kupé s postranní chodbou nebo ekvivalentní salonní prostor se středovou uličkou AB350, AB351

     4     lehátkové vozy 1. třídy nebo 1. a 2. třídy

40 10 kupé 1./2. třídy  
41 vyhrazeno  
42 vyhrazeno  
43 vyhrazeno  
44 9 a méně kupé 1./2. třídy  
45 vyhrazeno  
46 vyhrazeno  
47 vyhrazeno  
48 vyhrazeno  
49 9 a méně kupé 1. třídy  

     5     lehátkové vozy 2. třídy

50 10 kupé  
51 11 kupé  
52 12 a více kupé  
53 vyhrazeno  
54 vyhrazeno  
55 vyhrazeno Bc841
56 vyhrazeno  
57 vyhrazeno Bc841
58 vyhrazeno  
59 9 a méně kupé Bc663, Bc833, Bc842

     6     vyhrazeno

60 vyhrazeno  
61 vyhrazeno  
62 vyhrazeno  
63 vyhrazeno  
64 vyhrazeno  
65 vyhrazeno  
66 vyhrazeno  
67 vyhrazeno  
68 vyhrazeno  
69 vyhrazeno  

     7     spací vozy

70 10 kupé WLAB821, WLAB822, WLABmee823, WLABmee824
71 11 kupé  
72 12 kupé WLABmz826
73 vyhrazeno  
74 vyhrazeno  
75 více než 12 kupé  
76 vyhrazeno  
77 vyhrazeno  
78 vyhrazeno  
79 vyhrazeno  

     8     vozidla speciální konstrukce a kryté nákladní vozy

80 motorový vůz se sedadly, všechny třídy, s nebo bez zavazadlového oddílu, s kabinou strojvedoucího pro opačný směr jízdy Bfhpvee295, Bftn791, Bfbdtanx792, Bfbrdtn794, ABfbrdtn795
81 vozidla se sedadly 1. nebo 1./2. třídy se zavazadlovým nebo poštovním oddílem  
82 vozidla se sedadly 2. třídy se zavazadlovým nebo poštovním oddílem BDbmsee447, BDhmsee448, BDs449, BDs450, BDhmsee451, BDsee454, Ddtx764
83 vyhrazeno  
84 vozidla se sedadly, všech tříd se speciálně vybavenými prostory, např. prostor pro děti určený k hraní Bvt453, Bdtx766
85 osobní vozy se sedadly a lehátkové vozy, všechny třídy, s barem nebo bufetem BRn790, ARmpee832
86 dvoupodlažní osobní vůz se sedadly, všechny třídy, s nebo bez zavazadlového kupé, s kabinou strojvedoucího pro jízdu opačným směrem  
87 jídelní vozy nebo osobní vozy s barem nebo bufetem, se zavazadlovým kupé  
88 jídelní vozy WR810, WRm812, WRm813, WRmee814, WRmz815, WR851
89 ostatní speciální osobní vozy (konferenční, disko, bar, kino, video, ambulanční osobní vozy) Salon800, Salon803, SR809, SR850

     9     vozidla speciální konstrukce a kryté nákladní vozy

90 poštovní vozy Postw
91 zavazadlové vozy s poštovním oddílem DPost954
92 zavazadlové vozy DsPost953
93 zavazadlové vozy a dvounápravová nebo třínápravová vozidla 2. třídy se sedadly, se zavazadlovým nebo poštovním oddílem BDtax782, BDtax783, Dadk651
94 zavazadlové vozy s postranní chodbičkou, s nebo bez kupé pod celní pečetí  
95 dvou nebo tří-nápravové zavazadlové vozy s poštovním oddílem Ddax784, Ds952
96 vyhrazeno  
97 dvounápravové nebo třínápravové vozy pro převoz automobilů  
98 vozy pro převoz automobilů DDm915
99 servisní vozidla D950

Části kupé nejsou uvažovány. Odpovídající pohodlí v otevřených salonních vozech se středovou uličkou se získá vydělením počtu sedadel k dispozici 6, 8 nebo 10 v závislosti na konstrukci vozidla.

 

Číselné označení řady vozu - 7. a 8. číslice

  CZ – ČD 50 54 21 – 18 827 – 5  Bt277

Všeobecné vlastnosti vozů

Uvádím zde pouze znění dle TSI účinné od 14. 2. 2007.
7. číslice určuje maximální rychlost, 8. číslice určuje v závislosti na 7. číslici možnosti dodávky energie. Podbarvený řádek určuje význam 7. číslice a následují kombinace tohoto čísla s 8. číslicí.
Pozn.: význam 7. a 8. číslice vozů určených pro zvláštní účely jsou uvedeny zde.

Kód Význam kódu Vozy společností České dráhy, a. s., ČD Cargo, a. s., Česká pošta, s. p.

     0, 1, 2     maximální rychlost do 120 km/h

00 všechna napětí (F)  
01 vyhrazeno  
02 ~3000 V / =3000 V Bak650
03 ~1000 V (F) Dadk651
04 vyhrazeno  
05 ~1500 V  
06 jiná napětí než 1000 V / 1500 V / 3000 V  
07 ~1500 V / =1500 V  
08 =3000 V Bt279, Bdt280, Bp282, Btee289
09 vyhrazeno  
10 všechna napětí (F) / pára (pára pouze u vozidel pro vnitrostátní provoz) A150, B250
11 ~1000 V / pára (pára pouze u vozidel pro vnitrostátní provoz)  
12 ~1000 V / pára (pára pouze u vozidel pro vnitrostátní provoz)  
13 ~1000 V / pára (pára pouze u vozidel pro vnitrostátní provoz)  
14 ~1000 V / pára (pára pouze u vozidel pro vnitrostátní provoz)  
15 ~1000 V / pára (pára pouze u vozidel pro vnitrostátní provoz)  
16 vyhrazeno  
17 ~1500 V / =1500 V / pára (pára pouze u vozidel pro vnitrostátní provoz) Bt288
18 =3000 V / pára (pára pouze u vozidel pro vnitrostátní provoz) Bt277, Bmto292, Bdmteeo294, Btk662, D950
19 =3000 V / pára (pára pouze u vozidel pro vnitrostátní provoz) Bdt252, Bdt261, Bdt262, Bt278, Bt283, Btee284, Btee285, Bdtee286, Bdtee287
20 pára (pouze u vozidel pro vnitrostátní provoz)  
21 pára (pouze u vozidel pro vnitrostátní provoz) Da, Dak
22 ~3000 V / =3000 V / pára (pára pouze u vozidel pro vnitrostátní provoz)  
23 pára (pouze u vozidel pro vnitrostátní provoz)  
24 ~3000 V / =3000 V / pára (pára pouze u vozidel pro vnitrostátní provoz) SR850
25 pára (pouze u vozidel pro vnitrostátní provoz)  
26 ~3000 V / =3000 V / ~1500 V / pára (pára pouze u vozidel pro vnitrostátní provoz)  
27 ~1500 V / pára (pára pouze u vozidel pro vnitrostátní provoz)  
28 ~1500 V / pára (pára pouze u vozidel pro vnitrostátní provoz)  
29 samostatné vytápění, bez elektrického napájení prostřednictvím vlakové sběrnice (pouze vozidla pro vnitrostátní provoz) Btu590, Bn751, Btn752, Btn753, Bdt754, Btn755, Bdtn756, Bdtn757, Btx761, Btx763, BDdtx764, Bmx765, Bdtx766, Btax780, Btax781, BDtax782, BDtax783, Ddax784, Bdtax785, BRn790, Bftn791, Bfbdtanx792, Bfbrdtn794, ABfbrdtn795

     3, 4, 5, 6     maximální rychlost 121 - 140 km/h

30 všechna napětí Bfhpvee295, Bc842
31 vyhrazeno  
32 ~1000 V / = 3000 V  
33 ~1000 V (F) pouze vozidla pro vnitrostátní provoz  
34 ~1000 V (F) pouze vozidla pro vnitrostátní provoz  
35 ~1000 V  
36 ~1000 V / ~1500 V / =1500 V  
37 ~1500 V / =1500 V  
38 =3000 V Aee152, Bee272, Bee273
39 =3000 V  
40 všechna napětí (F) / pára (pára pouze u vozidel pro vnitrostátní provoz) B250, AB350, BDs449, BDs450, BDsee454, Salon803, SR809, WLAB821, WLABmee824, Bc841, Ds952, DsPost953, DPost954, Postw
41 všechna napětí / pára (pára pouze u vozidel pro vnitrostátní provoz) A149, A151, Bee243, B244, B249, B250, B255, B256, Bg260, Bd264, AB349, Bc663, Bc833, Bc842, WR851
42 všechna napětí / pára (pára pouze u vozidel pro vnitrostátní provoz)  
43 ~1000 V (F) / pára (pouze u vozidel pro vnitrostátní provoz)  
44 ~1500 V / =1500 V Bdmpee253, Bdmtee275, Bdmtee281
45 ~1000 V / pára (pára pouze u vozidel pro vnitrostátní provoz)  
46 ~3000 V / =3000 V A150, Bvt453
47 ~1500 V / =1500 V / pára (pára pouze u vozidel pro vnitrostátní provoz)  
48 =3000 V / pára (pára pouze u vozidel pro vnitrostátní provoz) B255, Bc663
49 vyhrazeno  
50 všechna napětí (F) / pára (pára pouze u vozidel pro vnitrostátní provoz)  
51 všechna napětí / pára (pára pouze u vozidel pro vnitrostátní provoz) Aee145
52 všechna napětí / pára (pára pouze u vozidel pro vnitrostátní provoz)  
53 ~1000 V / pára (pára pouze u vozidel pro vnitrostátní provoz)  
54 ¨vyhrazeno  
55 ~1500 V / pára (pára pouze u vozidel pro vnitrostátní provoz)  
56 jiná napětí než 1000 V / 1500 V / 3000 V  
57 ~1500 V / =1500 V / pára (pára pouze u vozidel pro vnitrostátní provoz)  
58 vyhrazeno  
59 vyhrazeno  
60 pára (pouze u vozidel pro vnitrostátní provoz)  
61 vyhrazeno  
62 ~3000 V / =3000 V  
63 vyhrazeno  
64 ~3000 V / =3000 V  
65 vyhrazeno  
66 pára (pouze u vozidel pro vnitrostátní provoz)  
67 vyhrazeno  
68 vyhrazeno  
69 samostatné vytápění, bez elektrického napájení prostřednictvím vlakové sběrnice (pouze vozidla pro vnitrostátní provoz)  

     7, 8     maximální rychlost 141 - 160 km/h

70 všechna napětí (F) Apee139, Aee140, Apee141, Aee142, Apee148, Bmee234, Bpee237, Bee238, Bpee239, Bee240, Bmee248, BDbmsee447, BDhmsee448, BDhmsee451, DDm915
71 všechna napětí WLABmee823, ARmpee832
72 vozidla pro vnitrostátní povoz: ~1500 V / =3000 V
vozidla pro mezinárodní provoz: všechna napětí
 
73 ~1000 V (F)  
74 ~1500 V / =1500 V  
75 ~1000 V  
76 ~1500 V  
77 ~1500 V / =1500 V  
78 =3000 V BDhmsee451, Postw
79 =3000 V  
80 všechna napětí (F) / pára (pára pouze u vozidel pro vnitrostátní provoz) B250, Bg260, Bc663, Bc833, Bc841, WR810, WLAB822, WR851, Salon800, Salon803, SR809
81 všechna napětí / pára (pára pouze u vozidel pro vnitrostátní provoz) WRm812, WRm813, WRmee814
82 ~3000 V / =3000 V Bdmtee263
83 vyhrazeno  
84 všechna napětí (F) / pára (pára pouze u vozidel pro vnitrostátní provoz)  
85 ~1000 V / pára (pára pouze u vozidel pro vnitrostátní provoz)  
86 ~3000 V / =3000 V  
87 jiná napětí než 1000 V / 1500 V / 3000 V  
88 všechna napětí (F) / pára (pára pouze u vozidel pro vnitrostátní provoz)  
89 vozidla pro vnitrostátní provoz: samostatné vytápění, bez elektrického napájení prostřednictvím vlakové sběrnice
vozidla pro mezinárodní provoz: vozidla s elektrickým napájením vlakovou sběrnicí pro všechna napětí, která však vyžadují generátorový vůz pro napájení klimatizace
 

     9     maximální rychlost nad 160 km/h

90 všechna napětí (F) (pouze u vozidel pro mezinárodní provoz)  
91 všechna napětí Ampz143, Ampz146, Bmz241, Bmz245, WRmz815, WLABmz826
92 všechna napětí / pára (pára pouze u vozidel pro vnitrostátní provoz)  
93 ~1000 V / ~1500 V  
94 ~1000 V  
95 ~1000 V  
96 vyhrazeno  
97 ~1500 V / =1500 V  
98 =3000 V  
99 vozidla pro vnitrostátní provoz: samostatné vytápění, bez elektrického napájení prostřednictvím vlakové sběrnice
vozidla pro mezinárodní provoz: vozidla s elektrickým napájením vlakovou sběrnicí pro všechna napětí, která však vyžadují generátorový vůz pro napájení klimatizace
 

Poznámky:

Všechna napětí: ~1000 V 51 až 15 Hz / ~1500 V 50 Hz / =1500 V / =3000 V; může též zahrnovat ~3000 V 50 Hz*)

(F): pro jistá vozidla s ~1000 V je dovolena pouze jedna frekvence, buď 16 2/3 nebo 50 Hz

*) topná soustava ~3000 V 50 Hz se vyskytuje například na vozech ČD nebo ZSSK. Předpis ČD V 62 určuje zásadu, že se ve vlaku řazeném pouze z vozů ČD a ZSSK topí na střídavé trakční soustavě napětím 3000 V, 50 Hz a v takovéto soupravě nesmí být řazen byť jen jeden vůz jiné železniční správy. Je-li ve vlaku řazen vůz jiné železniční správy, souprava topí v režimu na střídavé napětí 1500 V, 50 Hz. Tuto skutečnost předepisuje rovněž tabelární jízdní řád.

 

Číselné označení řady vozu - 9., 10 . a 11. číslice

  CZ – ČD 50 54 21 – 18 827 – 5  Bt277

Pořadové číslo vozu

Pořadové číslo vozu v příslušné řadě (výrobní sérii) osobního vozu. Jako zajímavost lze brát skutečnost, že některé řady vozů začínají pořadovým číslem 000 (což mimochodem TSI účinné od 14. 2. 2007 neznají).

 

Číselné označení řady vozu - 12. číslice

  CZ – ČD 50 54 21 – 18 827 5  Bt277

Kontrolní číslice

Kontrolní číslice se vypočítává z předchozích 11 číslic. Výpočet se provede tak, že se 1., 3., 5., 7., 9. a 11. číslice vynásobí dvěma, 2., 4., 6., 8. a 10. číslice se vynásobí jednou.
Výsledky se sečtou, přičemž pokud vyjde dvouciferné číslo (např. 2 x 6 = 12) započítává se součet číslic (tedy ne 12, ale 1 + 2 =3). Vyjde určité číslo a doplněk do nejbližší desítky je hledaná kontrolní číslice. Matematici by zajisté uvedený postup popsali správněji, nicméně pro pochopení by můj matematicko-laický výklad mohl postačit ;-)

Příklad:

Vůz s označením 50 54 21-18 827:

číslo vozu: 5 0 5 4 2 1 1 8 8 2 7
vynásobit: 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
výsledek 10 0 10 4 4 1 2 8 16 2 14
počítat: 1+0+ 0+ 1+0+ 4+ 4+ 1+ 2+ 8+ 1+6+ 2+ 1+4

Součet je tedy 1+0+1+4+4+1+2+8+7+2+5=35. Doplněk do nejbližší desítky, tedy do 40, činí 5. Hledaná kontrolní číslice je 5.
.