Přehled a vývoj písmenného označení železničních osobních vozů od roku 1882

Připravil a sestavil Ing. Ivo Mahel

Spolupráce Ing. Jan Machač

Obsah:

V přehledu je uveden systém řadového označování osobních vozů státních drah na našem území počínaje rokem 1882, kdy byl zaveden první označovací systém kkStB. Označování vozů písmeny (podle druhu, vozových tříd atd.) samozřejmě existovalo již před zestátňováním jednotlivých železničních společností, každá z nich ovšem používala svůj systém. Dnes je však k dispozici jen omezené množství podkladů k tomu, aby se tyto systémy daly podrobněji popsat.

Pro detailisty je nutno upozornit na skutečnost, že různé prameny uvádějí pro označení významu jednotlivých písmen různé formulace, aniž se použití písmen měnilo. Citace jednotlivých pramenů by sice byla možná, ale ztratila by se tím v mnoha případech přehlednost. Pokusil jsem se proto použít takový popis významu, aby byl co nejjednodušší a nejsrozumitelnější. Význam některých písmen zůstal prakticky beze změn dodnes, ale u jiných došlo k několika zásadním změnám významu. Uvádíme zde chronologický přehled nejpodstatnějších změn:


V některých případech byla používána kombinace více písmen ve zcela specifickém významu. Pro tato označení jsou v přehledu uváděny samostatné položky.

Přehled obsahuje vždy znak (popř. kombinaci znaků), vysvětlení, v jakém významu se tento znak používal a vymezení časového období platnosti. V posledním sloupci jsou uvedeny odkazy na poznámky uvedené v samostatné tabulce.

K tomu je nutno poznamenat, že při každé změně existovalo určité přechodné období se souběhem staršího a novějšího značení po dobu několika měsíců až několika let, protože změny nápisů se většinou realizovaly při periodické údržbě vozů a někdy až při obnově nátěru. Přitom se zvlášť velmi obtížně definuje počátek a konec přechodného období při zavádění československého systému řadového označení po rozpadu Rakousko-Uherska, kdy platila jiná pravidla pro vozy nově dodávané pro ČSD, jiná pro vozy zestátněných drah (BD a ÚTD) a jiná pro bývalé vozy kkStB a MÁV. Navíc jsou zdokumentovány jakési přechodné systémy (především v Předpisu pro službu vozovou č. XXXV z roku 1922), u kterých není jasné, zda vůbec či na jak dlouho byly používány. Převzaté vozy kkStB byly přeznačovány až po uzavření dohody o repartici z roku 1925, přičemž ojediněle se vozy s rakouským označením vyskytovaly v provozu ještě koncem 30. let.

V označovacím systému kkStB od roku 1891 se většina malých písmen psala jako horní indexy. Pouze písmena a (pro čtyřnápravové vozy) a k (pro průvodcovské poštovní vozy), která patřila k povinným pro všechny dráhy v Rakousku-Uhersku (další povinná písmena se týkala nákladních vozů), se psala na účaří. Ostatní písmena byla nepovinná a soukromé dosud nezestátněné dráhy je většinou nepoužívaly a pokud ano, mohly mít odlišný význam (například společnost StEG označovala písmenem i průchozí vozy bez ohledu na to, zda měly průchod uprostřed nebo po straně).

Také v mezinárodních označovacích systémech používaných u ČSD od roku 1983 nemají všechna písmena jednoznačně daný význam pro všechny dráhy; s některými písmeny mohou jednotlivé železniční podniky nakládat libovolně podle svých potřeb. Podle nynějšího systému TSI mají mezinárodně předepsaný význam jen písmena b, c, d, ee, f, h, m, p, t, s, v, z. Také další písmena (například n) se nepoužívají vždy pro všechny vozy dané vlastnosti, ale jen v případech, kdy to je potřebné k odlišení určitého typu. Je proto možné potkat vozy téhož typu (resp. týchž vlastností), které u různých železničních podniků mají odlišné řadové označení.

Autor uvítá jakékoliv připomínky včetně kritických, případně i odkazy na prameny, které by vysvětlení jednotlivých značek mohly dále zpřesnit nebo doplnit. Vaše připomínky prosím zasílejte na adresu a.tsch@volny.cz.


Ing. Ivo Mahel, srpen 2001

Poslední aktualizace: 2. 5. 2020


Hlavní znaky (velká písmena a kombinace s nimi)

Písmeno (kombinace) Význam Od Do Poznámky
         
A Vůz s 1. vozovou třídou 1882 dosud 1, 2
Al Lůžkový vůz 1945 1956 3
Ar Jídelní vůz 1945 1956 3
AS Vůz s barem a tanečními prostory 2006 dosud 12
Az Salonní vůz (vůz 1. třídy se zvláštní výbavou) 1921 1983 -
B Vůz s druhou vozovou třídou 1882 dosud 2
Br Vyhlídkový vůz (Break) 1882 1890 -
Bro Vyhlídkový vůz otevřený (Break) 1882 1890 -
C Vůz s třetí vozovou třídou 1882 1956 2
D Služební (zavazadlový) vůz nebo oddíl 1882 dosud -
Da Poštovní průvodcovský vůz (bez úřadovny) 1882 1890 4
DD Otevřený patrový vůz pro přepravu automobilů 1983 dosud -
Dt Přítěžný vůz 1925 1983 20
F Poštovní vůz nebo oddíl 1882 1983 -
Fa Poštovní ambulance (vůz s úřadovnou) 1882 1925 4
Ff Dva trvale spojené dvounápravové poštovní vozy asi 1925 ? 20, 30
Hf Dvorní salonní vůz 1882 1890 -
Hofsalon Dvorní salonní vůz, majetek císaře 1891 1913 -
Hz Dvorní vůz, majetek železnice 1893 asi 1920 -
MD Krytý vůz pro přepravu automobilů 1983 2006 12
MDD Krytý patrový vůz pro přepravu automobilů 1983 2006 12
O Patrový (dvoupodlažní) vůz 1882 1890 5
Post Poštovní vůz nebo oddíl 1983 dosud -
S Salonní vůz 1882 1890 -
1913 asi 1925 8
Sa Vyhlídkový vůz s oddíly 1. třídy asi 1885 1890 4
SaB Vyhlídkový vůz s oddíly 1. a 2. třídy asi 1885 1890 4
Salon Salonní vůz 1891 1913 7
1983 dosud 9
Sb Salonní vůz asi 1885 1890 -
Sd Inspekční vůz 1882 1890 -
SR Společenský vůz resp. vůz s barem a tanečními prostory 1983 dosud 9
R Vůz s restauračním nebo bufetovým zařízením 1956 ? dosud 23
WG Vůz s barem a tanečními prostory 2006 dosud 12
WL Lůžkový vůz 1956 dosud 10
WR Jídelní vůz 1956 dosud -
WRR Jídelní vůz se samostatným bufetovým nebo barovým oddílem 1983 2000 11
WSP Pullmannův vůz 1983 dosud 12


Vedlejší znaky (malá písmena a jejich kombinace)

Písmeno (kombinace) Význam Od Do Poznámky
         
a Čtyřnápravový vůz 1890 1983 -
Třínápravový vůz 1983 2000 12
Dvounápravový vůz 2001 dosud -
aa Dvounápravový vůz 1983 2000 -
b Vůz pro tělesně postižené 2001 dosud 24
c Lehátkové uspořádání 1959 dosud 14
d Zavazadlový oddíl u služebního vozu pro osobní vlaky asi 1925 1983 -
Služební vůz pro osobní vlaky 1983 2000 25
Vůz s prostorem pro jízdní kola 2001 dosud -
e Postranní chodba či ulička u dvou- a třínápravových osobních vozů 1882 1983 -
Služební vůz pro osobní vlaky asi 1885 1925 8
Vůz pouze s elektrickým topením 1983 2000 13
ee Vůz napájený z průběžného elektrického vedení 1986 dosud 18
f Vůz napájený z motorového vozu 1983 2000 -
Vůz s řídicí kabinou pro dálkové ovládání hnacího vozidla 2001 dosud -
g Dvounápravový vůz s děleným pojezdem (systému Rybák) 1908 asi 1925 8, 14
Dvounápravový služební vůz s rozvorem min. 7,5 m, poštovní vůz s rozvorem min. 5,8 m 1913 asi 1925 8
Vůz s oddílem pro zaměstnance obsluhy vlaku 2000 dosud 15
h Elektrické topení 1913 1918 5
Vůz se střední uličkou (též p, t, y) 1983 2000 16
Vůz pro tělesně postižené (též b) 2001 dosud -
i Střední ulička u dvou- a třínápravových vozů 1882 1983 -
Střední ulička u čtyřnápravových vozů 1952 1983 19
Vůz s nekrytými přechodovými můstky 1983 2000 -
j Ucelená (nerozpojitelná) jednotka 1983 dosud -
k Průvodcovský poštovní vůz (bez úřadovny) 1891 1983 31
Vůz s oddílem pro přepravu nemocných 1911 asi 1925 8
Služební vůz s rozvorem menším než 6,0 m asi 1925 1983 -
Vůz trvale vybavený kamny pro vytápění asi 1970 dosud 17, 27
l Vůz lehké stavby 1903 1983 14
Vůz s reprodukčním rozhlasovým zařízením 1983 2000 -
m Přípojný vůz pro motorové vlaky 1933 1983 -
Vůz delší než 24,0 m 1983 1989 -
Vůz delší než 24,5 m 1990 dosud -
n Vůz s oddílem pro přepravu nemocných asi 1925 ? 20
Vůz pro motorovou trakci bez průběžného elektrického kabelu 1983 dosud 26
o Celní oddíl ve služebním voze 1921 1932 -
Poschoďový (dvoupodlažní) vůz 1983 dosud -
p Patrový vůz 1961 1983 14
Vůz se střední uličkou (též h, t, y) 1983 dosud -
r Vyhlídkový vůz 1891 asi 1925 8
Vůz vybaven zvláštním zařízením (zvláštní výbava) 1983 dosud -
ř Řídicí stanoviště 1945 ? 20
s Vůz pro místní (sekundární) dráhy 1882 asi 1925 8
Úzkorozchodný vůz (pod lomítkem) ? asi 1925 13
Dvounápravový služební vůz s dovolenou rychlostí min. 80 km/h 1936 1983 14
Postranní chodba u služebního vozu nebo oddílu 1974 dosud 14
t Vůz pro GTB (Galizische Transversalbahn, Haličská příčná dráha) 1884 1890 -
Vůz s uličkou ve středu vozu (též h, p, y) 1983 dosud 21
u Vůz pro vídeňskou městskou dráhu (Wiener Stadtbahn) 1896 1925? -
Úzkorozchodný vůz asi 1922 dosud 29
v Vlečný vůz pro motorový provoz (centrální spřáhlo) 1927 ? 20
Vůz přechodný na rozchod 1520 mm 1983 2000 -
Vůz s prostorem pro jízdní kola 2001 dosud -
w Vůz bez přechodových můstků 1983 2000 22
x Vůz lehké stavby pro motorové vlaky 1983 dosud -
y Třínápravový vůz 1913 1983 20, 32
Vůz s uličkou ve středu vozu (též h, p, t) 1983 2000 -
z Vůz bez elektrického topení 1983 2000 20, 28
Zásobování energií z průběžného elektrického vedení 1997 dosud 14


Vysvětlivky, poznámky

Přehled poznámek
Číslo poznámky Význam
1 Používání původní první vozové třídy bylo ve vnitrostátním provozu ČSD zrušeno v roce 1953, první třída zůstala jen u vybrané skupiny vozů pro mezinárodní spoje, čísla vozů se při přeznačování (např. z ABa na Ba) neměnila
2 Změna vozových tříd od počátku GVD 1956/57 (3. 6. 1956). Dřívější druhá se nově označovala jako první, dřívější třetí jako druhá.
3 Provoz jídelních a lůžkových vozů na našem území zajišťovala v letech 1918 - 1939 a 1945 - 1949/50 společnost CIWL, v letech 1939 - 1945 MITROPA. Tyto společnosti používaly svůj systém označování a číslování vozů. Už v roce 1945 však první své jídelní a lůžkové vozy získaly ČSD a dočasně je pronajaly společnosti CIWL
4 Písmeno a v tomto případě nevyjadřuje počet náprav
5 Vozy tohoto druhu od kkStB k ČSD nepřevzaty
6 Jídelní vůz převzatý k ČSD z dvorního vlaku císaře byl po roce 1918 přeznačen na "rakouskou" řadu Sa
7 Často zkracováno na S, počet náprav se neudával
8 U vozů přebíraných od kkStB provedeno přeznačování na systém ČSD zpravidla až po uzavření dohody o majetkovém vypořádání mezi nástupnickými státy bývalé monarchie (1925)
9 V souvislosti se změnou režimu využití salonních vozů ČSD změněno u některých vozů po roce 1990 řadové označení z dřívějšího Salon na SR
10 K tomuto označení vždy ještě doplněny vozové třídy (WLA, WLB, WLAB)
11 Toto označení není zahrnuto v mezinárodním předpisu RIC
12 Toto označení je součástí mezinárodního předpisu RIC, resp. TSI, ale u ČD/ČSD takové vozy nejsou v provozu
13 Popis označování úzkorozchodných vozů nenalezen v žádném předpisu, ale minimálně od poloviny 90. let 19. století bylo používáno s jako jmenovatel pod vodorovnou zlomkovou čarou
14 Zavedeno v souvislosti s dodávkou nových vozů odpovídajících vlastností
15 Označení zavedeno samostatným výnosem k datu 1. 7. 2000
16 Použito u vozů maďarské výroby
17 Používáno jen u služebních vozů pro nákladní vlaky a pro vozy pro vojenské přepravy (u přípojných vozů se nepoužívalo)
18 Původně nepoužito u vozů z dodávky v roce 1984, které byly tímto zařízením vybaveny na zkoušku už z výroby
19 Používáno jen u nových typů vozů klasické stavby (u starších nebylo doplňováno, nepoužito u vozů lehké stavby pro motorové vlaky)
20 Označení zaniklo postupným vyřazením příslušných vozů
21 Do roku 2000 používáno pro vozy vyrobené ve Studénce
22 Použito jen u poštovních vozů pro odlišení vozů z poslední dodávky (1984 - 1985)
23 Pravděpodobně nejdříve zavedeno u vozů, do nichž byl v polovině 50. let dodatečně vestavěn bufetový oddíl
24 Používáno u vozů, které mají vybavení pro přepravu osob na invalidních vozících
25 Používáno jen u dvounápravových vozů
26 Používáno jen u některých vozů, podobných vozům běžné stavby
27 Zpravidla odděleno pomlčkou
28 Používáno jen u vozů původně elektrickým topením vybavených na rozlišení od vozů téhož typu, kterým elektrické topení zůstalo
29 Původně zapisováno pod vodorovnou zlomkovou čáru, později též za lomítko; v některých případech též psáno jako dlouhé ú
30 Někdy též psáno FF
31 Po 2. světové válce i u poštovních vozů někdy specifikováno jako vůz s rozvorem menším než 6,0 m
32 V původním návrhu systému ČSD se s tímto označením nepočítalo, ale zřejmě bylo toto písmeno ve 20. letech vynecháno jen při přeznačování některých třínápravových salonních vozů