Logo

Identifikace železničních osobních vozů

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2012-01-10

Aktualizace stránky "Identifikace železničních osobních vozů". Předešlou verzi si můžete zobrazit pomocí odkazu umístěného dole.

2012-06-03

U 5.-8. číslice doplněno použití pro řadu Bcee663.

2012-06-24

U 5.-8. číslice doplněno použití pro řadu WRmee816.

2012-07-22

U 5.-8. číslice doplněno použití pro řadu Bbdgmee236.

2012-10-07

U 5.-8. číslice vypuštěno použití pro řadu Bpee239.

2012-10-14

U 5.-8. číslice doplněno použití pro řadu Bcee841.

2012-11-04

U 5.-8. číslice vypuštěno použití pro řadu Bg260, WRm812, Bc841 (57-80), Bc842 (59-30) a DPost954.

2012-12-16

Doplněna informace o změně č. 1 služební rukověti ČD SR 90 (K) a jejím přejmenování na Úmluvu RIC. U 5.-8. číslice vypuštěno použití pro řadu Bdt261.

2013-02-17

U 5.-8. číslice doplněno použití pro řadu Bdmpee233.

2013-03-03

U 5.-8. číslice vypuštěno použití pro řadu Btn755.

2013-04-06

U 7.-8. číslice provedena změna použití pro řadu BDsee454.

2013-06-29

U 5.-8. číslice vypuštěno použití pro řadu BDhmsee451.

2013-07-21

U 5.-8. číslice vypuštěno použití pro řadu Btee284.

2013-08-11

U 5.-8. číslice vypuštěno použití pro řadu WRm813.

2013-09-15

U 5.-8. číslice doplněno použití pro řadu Bdmtee265 a Bdmtee266.

2013-09-29

U 5.-8. číslice doplněno použití pro řadu ABpee347.

2013-11-16

U 7.-8. číslice změněno použití pro řadu WLAB822.

2014-01-19

U 5.-8. číslice vypuštěno použití pro řadu Apee141.

2014-02-02

U 5.-8. číslice vypuštěno použití pro řadu BDhmsee448.

2014-02-23

U 5.-8. číslice doplněno použití pro řadu Bmz232 a u 7.-8. číslice vypuštěno použití pro řadu Bc833.

2014-04-13

Tato verze stránky o identifikaci osobních vozů není dále udržována, je k dispozici pouze pro srovnání změn. Aktuální údaje naleznete zde.

ozn-pu02

1. Úvodem

Každý osobní železniční vůz má své jedinečné označení, jinak též řečeno identifikaci. Identifikace vozu se skládá z vyznačení v které zemi je vozidlo registrováno, kdo je jeho provozovatel, dále z 12místného číselného označení a z písmenného označení řady vozu. Z písmenného označení lze vyčíst na první pohled základní charakteristiku vozu (např. vůz k sezení 2. třídy s chodbičkou uprostřed vozu). V číselném označení je zakódována další část informací o voze (bližší technické vlastnosti apod.). Jedná se o zajímavou oblast, která v posledních letech prošla a prochází legislativními úpravami. Lze říci, že označování vozů je v současné době "živé" a dochází k upřesňování a úpravám označení vozů.

 

Poznámka 1: pro účely dalšího textu je pod pojmem osobní vůz myšlen tažený železniční vůz pro přepravu cestujících, tzn. vůz osobní klasické stavby (např. AB350), přípojný (např. Bmx765), vložený (např. 060) a řídicí (např. Bfhpvee295). Je-li potřeba odlišit přípojné, vložené a řídicí vozy od vozů osobních klasické stavby, je to v textu výslovně uvedeno.

1. 1. Předpisy Českých drah, a.s., řešící identifikaci osobních vozů

V prostředí Českých drah, a.s., je označování osobních vozů rozpracováno:

 

ozn-pu04

2. Legislativa UIC

2. 1. Vyhláška UIC 438-1 (ve znění 3. změny účinné od 1. 1. 2004)

Označování osobních vozů klasické stavby se řídí vyhláškou UIC 438-1 "Marquage d´identification du matériel remorqué a voyageurs" (Identifikační označení vozidel pro přepravu cestujících), poslední 3. vydání vešlo v účinnost 1. ledna 2004.
Tuto vyhlášku - rovněž na mezinárodní úrovni - rozpracovává dokument "Úmluva o výměně a používání osobních vozů v mezinárodní přepravě RIC" (v originále "Accord sur l´échange et l´emploi des voitures en trafic international"). Úmluva RIC platí od 1. ledna 2001 a nahradila předchozí úmluvu z 1. ledna 1990; český překlad vyšel jako služební rukověť ČD SR 90 (K). K 1. 4. 2012 vyšla změna č. 1 této služební rukověti, v rámci které se změnilo označení dokumentu z "ČD SR 90 (K)" na "Úmluva RIC".

 

3. vydání vyhlášky UIC 438-1 přineslo tyto zásadní změny:

2. 2. Vyhláška UIC 438-3 (ve znění 3. změny účinné od 1. 6. 1984)

Označování přípojných, vložených a řídicích vozů se řídí vyhláškou UIC 438-3 "Marquage d´identification du matériel moteur" (Identifikační označení hnacích vozidel), poslední 3. vydání vešlo v účinnost 1. června 1984.

 

ozn-pu01

3. Legislativa EU

Legislativa Evropské unie se odvíjí ze základní myšlenky interoperability evropského železničního systému. Pod pojmem interoperabilita rozumíme zabezpečení základních technických a provozních podmínek na síti drah s cílem zajistit podmínky pro bezpečnou a nepřerušenou jízdu drážních vozidel vysokorychlostního a konvenčního železničního systému.

 

Interoperabilitu ošetřují směrnice EU. Tyto směrnice rozdělují železnici do řady podsystémů zahrnujících infrastrukturu i dopravu. Pro každý podsystém se stanovují základní požadavky na konstrukční a provozní podmínky a pro jednotlivé součásti podsystémů se zpracovávají technické specifikace pro interoperabilitu, pro něž se užívá zkratka TSI. Identifikace železničních vozidel spadá do TSI podsystému "provoz a řízení dopravy". V současné době se pro TSI tohoto podystému používá zkratka CR OPE TSI (CR = konvenční železnice, OPE = Provoz a řízení dopravy).

3. 1. Rozhodnutí Komise Evropských společenství 2006/920/ES (účinné od 14. 2. 2007 do 31. 12. 2011)

První pravidla pro identifikaci vozidel dle TSI stanovilo "Rozhodnutí Komise ze dne 11. 8. 2006 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému Provoz a řízení dopravy transevropského konvenčního železničního systému" číslo 2006/920/ES a stalo se účinným dnem 14. 2. 2007. Základní rysy tohoto rozhodnutí:

Rozhodnutí 2006/920/ES bylo zrušeno ke dni 31. 12. 2011 a nahrazeno Rozhodnutím 2011/314/EU.

3. 2. Rozhodnutí Komise Evropských společenství 2009/107/ES (účinné od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2011)

Dne 23. 1. 2009 bylo vydáno "Rozhodnutí Komise ze dne 23. ledna 2009, kterým se mění rozhodnutí 2006/861/ES a 2006/920/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystémů transevropského konvenčního železničního systému" číslo 2009/107/ES s účinností od 1. 7. 2009. Popudem pro jeho vydání se stalo doporučení ERA označené ERA/REC/INT/03-2008 týkající se označování nákladních vozů. Změna se tedy označování osobních vozů netýkala.

 

Poněvadž účinnost Rozhodnutí 2006/920/ES byla ukončena ke dni 31. 12. 2011, skončila ke stejnému datu v oblasti identifikace osobních vozů účinnost změny uvedené v Rozhodnutí 2009/107/ES.

3. 3. Rozhodnutí Komise Evropských společenství 2010/640/EU (účinné od 25. 10. 2010 do 31. 12. 2011)

Další změna do Rozhodnutí 2006/920/ES byla publikována 21. 10. 2010 v "Rozhodnutí Komise ze dne 21. října 2010, kterým se mění rozhodnutí 2006/920/ES a 2008/231/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému ‚Provoz a řízení dopravy‘ transevropského konvenčního a vysokorychlostního železničního systému" číslo 2010/640/EU s účinností od 25. 10. 2010. Za vydáním tohoto materiálu stálo mimo jiné opět doporučení ERA označené ERA/REC/2009-03/INT revidující přílohu P.

 

Rozhodnutí 2010/640/EU změnilo v oblasti identifikace vozidel původní Rozhodnutí 2006/920/ES tak, že správu příloh P.9 až P.13 (u osobních vozů význam písmen a dále význam 5. až 8. číslice) předala na Evropskou železniční agenturu ERA. Znění příloh P.1 až P.13 (příloha P.14 byla zrušena) je uvedeno nově, avšak až s účinností od 1. 1. 2014.

 

Účinnost změny uvedené v Rozhodnutí 2010/640/EU byla v oblasti identifikace osobních vozů ukončena dnem 31. 12. 2011, neboť tímto dnem skončila účinnost Rozhodnutí 2006/920/ES.

3. 4. Rozhodnutí Evropské komise 2011/314/EU (účinné od 1. 1. 2012)

ERA doporučila další změny, které vedly k nahrazení Rozhodnutí 2006/920/ES novým zněním. Stalo se tak 12. 5. 2011 vydáním "Rozhodnutí Komise ze dne 12. května 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému ‚provoz a řízení dopravy‘ transevropského konvenčního železničního systému" číslo 2011/314/EU s účinností od 1. 1. 2012.

 

Ve smyslu již dříve přijatého opatření, kdy ERA má od 1. 1. 2014 spravovat přílohy P.9 až P.13, obsahuje Rozhodnutí 2011/314/EU nově Dodatek P (do této doby se Dodatek nazýval Přílohou) s částmi 1 až 14 platný v období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013 a Dodatek Pa, který se použije od 1. 1. 2014. Znamená to tedy, že význam písmen a číslic se do konce roku 2013 dá plně dohledat v Rozhodnutí 2011/314/EU, zatímco od 1. 1. 2014 se v tomto rozhodnutí už dohledá jen část údajů a část údajů by měla poskytnout webová stránka ERA.

 

Na tomto místě bude dobré vysvětlit, co vlastně ERA znamená. ERA je zkratka Evropské železniční agentury (European Railway Agency) a je jednou z agentur EU. Vznikla na základě rozhodnutí v dubnu 2004, plný provoz zahájila v roce 2006. Sídlo má ve Francii a úkolem ERA je vytvoření konkurenceschopné železnice v Evropě.

 

 

ozn-pu05

4. Legislativa - TNŽ 28 0080

Provedení a umístění vnějšího označení na hnacích vozidlech a osobních vozech stanovuje norma TNŽ 28 0080 "Kolejová vozidla železniční - Vnější označení hnacích vozidel a vozů osobní dopravy". Norma byla schválena 16. 7. 2007 a je účinná od 1. 8. 2007. Nahradila normu TNŽ 28 0080 učinnou od 1. 6. 2000.

Vozidla jsou pro potřeby této normy rozdělena do kategorií I až VIII. Tažená vozidla nalezneme v kategoriích:

4. 1. Národní označení vozidel ucelených dopravních jednotek ... vložené vozy dle kat. VI (např. řada 060) a řídicí vozy dle kat. VII (např. řada 914)

Umísťuje se na bok vozidla (výška písma 100 nebo 140 mm) a u řídicích vozů též na čelo vozidla (výška písma 100 mm):

 

ozn3-2

 

 

4. 2. Národní označení řídicích a přípojných vozů ... řídicí vozy dle kat. VI (např. řada Bfbrdtn794) a přípojné vozy dle kat. VI (např. řada Bmx765)

Umísťuje se na bok vozidla (výška písma 100 mm) a u řídicích vozů též na čelo vozidla (výška písma 100 mm):

 

a) označení na boku řídicího vozu

 

ozn4-1-1

 

b) označení na boku přípojného vozu

 

ozn4-1-2

 

c) označení na čele řídicího vozu

 

ozn4-2

 

 

4. 3. Mezinárodní označení ucelených dopravních jednotek ... vložené, přípojné a řídicí vozy dle kat. VI - VII

Umísťuje se na bok vozidla (výška písma 140 mm):

 

ozn6-2

 

 

4. 4. Označení na osobních vozech... dle kat. VIII

Umísťuje se na bok vozidla a to buď na bočnici vozu nebo podélník vozu:

 

a) označení na bočnici vozu

 

ozn7-1

 

b) označení na podélníku vozu

 

ozn7-2

 

 

 

Poznámka 2: dovoluji si připojit několik soukromých postřehů.

 

a) norma platná od 1. 6. 2000 do 31. 7. 2007 u osobních vozů rozlišovala označení osobního vozu provozovaného v režimu RIC a neprovozovaného v režimu RIC. Rozdíl byl prakticky jen v uvedení zkratky ČD u vozu provozovaného v režimu RIC. V průběhu platnosti této normy - od 1. 1. 2001 - se začala používat za písmenným označením řady vozu doplňková čísla, ale jejich umístění norma neznala. Lze ale předpokládat, že při zavedení doplňkového čísla byl vydán dokument s pokynem určujícím velikost písma a umístění, existence takového dokumentu mi však není známa. Existence doplňkových čísel se v TNŽ 28 0080 objevuje až ve znění účinném od 1. 8. 2007.

 

b) norma platná od 1. 8. 2007 uvádí možnost zápisu označení vozu na podélník vozu; do této doby norma znala umístění jen na bočnici vozu. Prvními vozy s označením vozu na podélníku se staly vozy řad Ampz143, Bmz241 a WLABmz.

 

c) u přípojných, vložených a řídicích vozů norma platná od 1. 8. 2007 nezná tvar, kdy se před číselné označení vozu umísťuje kód země, ve které je vůz registrován a provozovatel vozu, tedy tvar určený TSI. Způsob jak tyto údaje přesto na vozy doplnit je podrobně popsán v článku uveřejněném v týdeniku Železničář č. 22 v roce 2007 jako reakce na Rozhodnutí 2006/920/ES. K dispozici je zde.
Srovnáme-li tedy zápis označení přípojného, vloženého a řídicího vozu oproti osobnímu vozu klasické stavby, tak u přípojných, vložených a řídicích vozů chybí pomlčka mezi CZ a ČD a chybí podtržení 5. až 11. číslice.

 

d) mezery mezi pomlčkami: jak je patrné z výše uvedených ukázek, norma nepříliš důsledně ošetřuje mezery mezi znakem před a za pomlčkou. V praxi se tak objevují případy, kdy je mezera mezi znakem a pomlčkou značná a jindy je k vidění případ, kdy je pomlčka na znak "nalepena" bez téměř jakéhokoli místa.

 

e) font písma používaný na označení vozidel má název Swiss 721 Bold BT.

 

 

 

Poznámka 3: poněkud komplikovanější sitauce nastala u identifikace přípojných, vložených a řídicích vozů. Změny zde nastaly v letech 2007, 2009 a 2010. Podrobný popis změn vč. dobových úvah naleznete na starší verzi této stránky na odkaze umístěné na konci.

 

 

ozn-pu06

5. Písmenné a číselné označení osobních vozů

Od 1. 1. 2014 se pro 12místné číselné označení vozu používá výraz "evropské číslo vozidla" (EVN).

5. 1. Zkratka země, ve které je vozidlo registrováno

ozn-reg

 

Viz 3. a 4. číslice

 

5. 2. Provozovatel vozidla

ozn-prov

 

Úplný přehled provozovatelů vede agentura ERA v registru na stránce https://www.era.europa.eu/Document-Register/Pages/list-VKM.aspx

 

5. 3. Číselné označení vozů - 1. a 2. číslice ... Způsobilost pro mezinárodní dopravu

ozn-zpus

 

Tažená vozidla pro cestující mají vyhrazen interval 50 až 79.

 

Kód

Provoz podle předpisů

Význam

50

vnitrostátní doprava

vozidla pro vnitrostátní dopravu

51

TSI a/nebo RIC/COTIF a/nebo PPV

neklimatizovaná vozidla se stálým rozchodem (včetně nákladních vozů pro dopravu aut)

52

TSI a/nebo RIC/COTIF a/nebo PPV

neklimatizovaná vozidla s nastavitelným rozchodem (1435/1520)

53

TSI a/nebo RIC/COTIF a/nebo PPV

vyhrazeno

54

TSI a/nebo RIC/COTIF a/nebo PPV

neklimatizovaná vozidla s nastavitelným rozchodem (1435/1672)

55

vnitrostátní doprava nebo mezinárodní doprava podle zvláštních dohod

vozy se speciálním číslováním pro technické vlastnosti

56

TSI a/nebo RIC/COTIF

vozidla s pevným rozchodem

57

PPW

vozidla s pevným rozchodem

58

PPW

vozidla s nastavitelným rozchodem (1435/1520) s výměnou podvozků

59

PPW

vozidla s nastavitelným rozchodem (1435/1520) s nápravami s nastavitelným rozchodem

60

vnitrostátní doprava

servisní vozidla v nekomerčním provozu

61

TSI a/nebo RIC/COTIF a/nebo PPV

klimatizovaná vozidla s pevným rozchodem

62

TSI a/nebo RIC/COTIF a/nebo PPV

klimatizovaná vozidla s nastavitelným rozchodem (1435/1520)

63

TSI a/nebo RIC/COTIF a/nebo PPV

servisní vozidla v nekomerčním provozu

64

TSI a/nebo RIC/COTIF a/nebo PPV

klimatizovaná vozidla s nastavitelným rozchodem (1435/1672)

65

vnitrostátní doprava nebo mezinárodní doprava podle zvláštních dohod

vozy pro převoz automobilů

66

TSI a/nebo RIC/COTIF

vozidla s nastavitelným rozchodem

67

PPW

vozidla s pevným rozchodem

68

PPW

vozidla s nastavitelným rozchodem (1435/1520) s výměnou podvozků

69

PPW

vozidla s nastavitelným rozchodem (1435/1520) s nápravami s nastavitelným rozchodem

70

vnitrostátní doprava

tlakotěsná klimatizovaná vozidla

71

TSI a/nebo RIC/COTIF a/nebo PPV

vyhrazeno

72

TSI a/nebo RIC/COTIF a/nebo PPV

vyhrazeno

73

TSI a/nebo RIC/COTIF a/nebo PPV

tlakotěsná klimatizovaná vozidla s pevným rozchodem

74

TSI a/nebo RIC/COTIF a/nebo PPV

vyhrazeno

75

vnitrostátní doprava nebo mezinárodní doprava podle zvláštních dohod

ostatní vozidla

76

TSI a/nebo RIC/COTIF

vyhrazeno

77

PPW

vyhrazeno

78

PPW

vyhrazeno

79

PPW

vyhrazeno

 

Poznámky k tabulce:

 

RIC/COTIF: Vozidlo splňující ustanovení úmluvy COTIF, což je Úmluva o mezinárodní železniční přepravě. Zkratka RIC na vozech znamená shodu s předpisy Railway Technical Unity (TU). Kód UIC je upřesněný přílohou II. (zvláštní podmínky pro zařazování osobních, zavazadlových a poštovních vozů do vlaků osobní dopravy) k úmluvě RIC.

 

PPV/PPW: Vozidlo, které je v souladu s dohodou PPV/PPW nebo PGW (uvnitř států OSŽD). Dohoda PPV má název "Předpisy o používání vozů v mezinárodní železniční přepravě cestujících a zboží" (vyhláška UIC používá zkratku PPW). Zkratka MC na vozech znamená vyhovující stav pro předpisy PPV.

 

Od 1. 1. 2014 se zásadněji význam mění u kódu 55, který bude vyhrazen pro historická vozidla. Více v Dodatku Pa v Rozhodnutí 2011/314/EU.

 

 

 

Pro úplnost uvádím i kódy 90 až 99, uvedené v TSI v části "typy hnacích kolejových vozidel":

 

Kód

Všeobecný typ vozidla

Poznámka

90

různé

 

91

elektrická lokomotiva

 

92

motorová lokomotiva

 

93

elektrická souprava s nedělitelnými jednotkami (vysokorychlostní)

motorový vůz nebo vlečný vůz

94

elektrická souprava s nedělitelnými jednotkami (s výjimkou vysokorychlostních)

motorový vůz nebo vlečný vůz

95

motorová souprava s nedělitelnými jednotkami

motorový vůz nebo vlečný vůz

96

specializovaný přívěsný vůz

 

97

elektrická posunovací lokomotiva

 

98

motorová posunovací lokomotiva

 

99

speciální vozidlo

 

 

 

V Kartotéce osobních vozů Českých drah, a.s., se nachází vozy pro zvláštní účely (nejznámější z nich budou asi vozy historické) a dvounápravové služební vozy řazené v manipulačních vlacích. Pro použité kódy 30, 40 a 80 zná Rozhodnutí 2011/814/EU vysvětlení uvedená v části "Kódy pro interoperabilní dopravu používané pro nákladní vozy" a uvádím je v následující tabulce. Je zřejmé, že kód 30 použitý u vozů řady Da (staré dvounápravové služební vozy) vznikl jinou historickou cestou.

 

Kód

Provoz podle předpisů

Význam

30

TSI a/nebo RIC/COTIF a/nebo PPV

rezerva

40

nikoli TSI a nikoli COTIF a nikoli PPV

servisní vozy s nápravami pevného nebo proměnného rozchodu

80

nikoli TSI a nikoli COTIF a nikoli PPV

servisní vozy s podvozky pevného nebo proměnného rozchodu

 

Od 1. 1. 2014 se kód 30 nesmí používat. Servisní vozy pod kódem 40 a 80 se budou nově nazývat vozy pro údržbu. Více v Dodatku Pa v Rozhodnutí 2011/314/EU.

 

5. 4. Číselné označení vozů - 3. a 4. číslice ... Země, ve které je vozidlo registrováno

ozn-reg

 

V přehledu je zároveň uvedena i příslušná zkratka země. Přehled je platný do 31. 12. 2013, změny účinné od 1. 1. 2014 jsou uvedeny v poznámkách pod tabulkou.

 

Číselný kód země

Abecední kód země

Země

 

Číselný kód země

Abecední kód země

Země

00

 

 

 

50

BIH

Bosna a Hercegovina

01

 

 

 

51

PL

Polsko

02

 

 

 

52

BG

Bulharsko

03

 

 

 

53

RO

Rumunsko

04

 

 

 

54

CZ

Česká republika

05

 

 

 

55

H

Maďarsko

06

 

 

 

56

SK

Slovensko

07

 

 

 

57

AZ

Ázerbájdžán

08

 

 

 

58

AM

Arménie

09

 

 

 

59

KS

Kyrgyzstán

10

FIN

Finsko

 

60

IRL

Irsko

11

 

 

 

61

ROK

Jižní Korea

12

 

 

 

62

 

 

13

 

 

 

63

 

 

14

 

 

 

64

 

 

15

 

 

 

65

MK

Makedonie

16

 

 

 

66

TJ

Tádžikistán

17

 

 

 

67

TM

Turkmenistán

18

 

 

 

68

 

 

19

 

 

 

69

 

 

20

RUS

Rusko

 

70

GB

Spojené království

21

BY

Bělorusko

 

71

E

Španělsko

22

UA

Ukrajina

 

72

SCG

Srbsko a Černá Hora

23

MD

Moldavsko

 

73

GR

Řecko

24

LT

Litva

 

74

S

Švédsko

25

LV

Lotyšsko

 

75

TR

Turecko

26

EST

Estonsko

 

76

N

Norsko

27

KZ

Kazachstán

 

77

 

 

28

GE

Gruzie

 

78

HR

Chorvatsko

29

UZ

Uzbekistán

 

79

SLO

Slovinsko

30

PRK

Severní Korea

 

80

D

Německo

31

MGL

Mongolsko

 

81

A

Rakousko

32

VN

Vietnam

 

82

L

Lucembursko

33

RC

Čína

 

83

I

Itálie

34

 

 

 

84

NL

Nizozemsko

35

 

 

 

85

CH

Švýcarsko

36

 

 

 

86

DK

Dánsko

37

 

 

 

87

F

Francie

38

 

 

 

88

B

Belgie

39

 

 

 

89

 

 

40

CU

Kuba

 

90

ET

Egypt

41

AL

Albánie

 

91

TN

Tunisko

42

J

Japonsko

 

92

DZ

Alžírsko

43

 

 

 

93

MA

Maroko

44

BIH

Bosna a Hercegovina

 

94

P

Portugalsko

45

 

 

 

95

IL

Izrael

46

 

 

 

96

IR

Írán

47

 

 

 

97

SYR

Sýrie

48

 

 

 

98

RL

Libanon

49

 

 

 

99

IRQ

Irák

 

Poznámky k tabulce:

 

a) Abecední kód země je v souladu se systémem abecedního kódování, který je popsán v dodatku 4 k dohodě z roku 1949 a v čl. 45 odst. 4 Dohody o silniční dopravě z roku 1968.

 

b) Informace týkající se třetích zemí jsou v přehledu uvedeny pouze pro informaci.

 

c) Přehled kódů v Rozhodnutí 2011/314/EU obsahuje navíc země bez číselného kódu, pouze s abecedním kódem země. Jedná se o Kypr (CY), Lichtenštejnsko (LIE), Maltu (M) a Monako (MC).

 

d) Abecední kódy Arménie, Kuby, Iráku, Lichtenštejnska, Moldavska, Severní Korei a Vietnamu je ještě nutno potvrdit.

 

e) Dočasně mohou vybrané společnosti používat tyto kódy: GySEV/ROeEE ... 43, BLS ... 63, FNME ... 64, AAE ... 68. Doba aktualizace bude stanovena společně s dotčenými členskými státy.

 

f) Od 1. 1. 2014 dojde k těmto změnám:

 

5. 5. Číselné označení vozů - 5. a 6. číslice ... Technické vlastnosti

ozn-tech56

 

5. číslice určuje typ vozu (vůz se sedadly, jaké třídy, spací vůz atd.), 6. číslice určuje v závislosti na 5. číslici bližší charakteristiku. Šedě podbarvený řádek určuje význam 5. číslice a následují kombinace tohoto čísla se 6. číslicí.

 

Poznámka 4: význam 5. a 6. číslice vozů určených pro zvláštní účely jsou uvedeny zde.

 

Kód

Význam kódu

Kód použit pro vozy ČD, a.s., ČD Cargo, a.s., a České pošty, s.p.

0 ... vyhrazeno

00

vyhrazeno

 

01

vyhrazeno

 

02

vyhrazeno

 

03

vyhrazeno

 

04

vyhrazeno

 

05

vyhrazeno

 

06

vyhrazeno

 

07

vyhrazeno

 

08

vyhrazeno

 

09

vyhrazeno

 

1 ... vozidla se sedadly 1. třídy

10

10 oddílů s postranní chodbičkou nebo ekvivalentní salonní prostor se středovou uličkou

Apee139, Ampz143, Ampz146

11

11 a více oddílů s postranní chodbičkou nebo ekvivalentní salonní prostor se středovou uličkou

 

12

vyhrazeno

 

13

vyhrazeno

 

14

2 nebo 3 nápravy

 

15

vyhrazeno

 

16

dvoupodlažní osobní vozy

 

17

7 a méně oddílů s postranní chodbičkou nebo ekvivalentní salonní prostor se středovou uličkou

 

18

8 oddílů s postranní chodbičkou nebo ekvivalentní salonní prostor se středovou uličkou

 

19

9 oddílů s postranní chodbičkou nebo ekvivalentní salonní prostor se středovou uličkou

Aee140, Aee142, Aee145, A149, A150, A151, Aee152

2 ... vozidla se sedadly 2. třídy

20

10 oddílů s postranní chodbičkou nebo ekvivalentní salonní prostor se středovou uličkou

Bdmpee233, Bpee237, Bee238, Bee240, Bee243, B249, B250, B256, Bg260, Bdt262, Bdmtee263, Bd264, Bdmtee265, Bdmtee266, Bee272, Bee273, Bdtee286, Bdtee287, Bdt754, Bdtn757, Bmx765

21

11 oddílů s postranní chodbičkou nebo ekvivalentní salonní prostor se středovou uličkou

Bmz232, Bmz234 (Bmee234), Bmz (Bmee235), Bmz241, Bmz245, Bmee248, Bt277, Bt278, Bdt279, Bdt280, Bp282, Bt283, Btee285, Bt288, Btee289, Btk662, Btn752, Bdtn756

22

12 a více oddílů s postranní chodbičkou nebo ekvivalentní salonní prostor se středovou uličkou

Bdmpee253, Bdmtee275, Bdmtee281

23

3 nápravy

 

24

2 nápravy

Btax780, Btax781, Bdtax785, Bak650

25

dvoupodlažní osobní vozy - pouze pro OSJD

 

26

dvoupodlažní osobní vozy

Bmto292, Bdmteeo294

27

vyhrazeno

 

28

8 a méně oddílů s postranní chodbičkou nebo ekvivalentní salonní prostor se středovou uličkou

Bdt252, Btu590, Btx763

29

9 oddílů s postranní chodbičkou nebo ekvivalentní salonní prostor se středovou uličkou

B255, Bd264, Bc663, Bn751, Btn753, Btx761

3 ... vozidla se sedadly 1. nebo 1./2. třídy

30

10 oddílů s postranní chodbičkou nebo ekvivalentní salonní prostor se středovou uličkou

ABpee347

31

11 oddílů s postranní chodbičkou nebo ekvivalentní salonní prostor se středovou uličkou

 

32

12 a více oddílů s postranní chodbičkou nebo ekvivalentní salonní prostor se středovou uličkou

 

33

vyhrazeno

 

34

2 nebo 3 nápravy

 

35

vyhrazeno

 

36

dvoupodlažní osobní vozy

 

37

vyhrazeno

 

38

8 a méně oddílů s postranní chodbičkou nebo ekvivalentní salonní prostor se středovou uličkou

 

39

9 oddílů s postranní chodbičkou nebo ekvivalentní salonní prostor se středovou uličkou

AB349, AB350

4 ... lehátkové vozy 1. nebo 1./2. třídy

40

10 oddílů 1./2. třídy

 

41

vyhrazeno

 

42

vyhrazeno

 

43

vyhrazeno

 

44

9 a méně oddílů 1./2. třídy

 

45

vyhrazeno

 

46

vyhrazeno

 

47

vyhrazeno

 

48

vyhrazeno

 

49

9 a méně oddílů 1. třídy

 

5 ... lehátkové vozy 2. třídy

50

10 oddílů

 

51

11 oddílů

 

52

12 a více oddílů

 

53

vyhrazeno

 

54

vyhrazeno

 

55

vyhrazeno

Bc841, Bcm841, Bc 050 ČD Cargo

56

vyhrazeno

 

57

vyhrazeno

 

58

vyhrazeno

 

59

9 a méně oddílů

Bc663, Bcee663, Bc833, Bcee841, Bc842

6 ... vyhrazeno

60

vyhrazeno

 

61

vyhrazeno

 

62

vyhrazeno

 

63

vyhrazeno

 

64

vyhrazeno

 

65

vyhrazeno

 

66

vyhrazeno

 

67

vyhrazeno

 

68

vyhrazeno

 

69

vyhrazeno

 

7 ... lůžkové vozy

70

10 oddílů

WLAB821, WLAB822, WLABmee823, WLABmee824

71

11 oddílů

 

72

12 oddílů

WLABmz826

73

vyhrazeno

 

74

vyhrazeno

 

75

více než 12 oddílů

 

76

vyhrazeno

 

77

vyhrazeno

 

78

vyhrazeno

 

79

vyhrazeno

 

8 ... vozidla speciální konstrukce a kryté nákladní vozy

80

motorový vůz se sedadly, všechny třídy, se zavazadlovým oddílem nebo bez něj, s kabinou strojvedoucího pro opačný směr jízdy

Bfhpvee295, Bftn791, Bfbdtanx792, Bfbrdtn794, ABfbrdtn795

81

vozidla se sedadly 1. nebo 1./2. třídy se zavazadlovým nebo poštovním oddílem

 

82

vozidla se sedadly 2. třídy se zavazadlovým nebo poštovním oddílem

BDbmsee447, BDs449, BDs450, BDsee454, BDdtx764

83

vyhrazeno

 

84

vozidla se sedadly, všechny třídy se speciálně vybavenými prostory, např. prostor pro děti určený k hraní

Bbdgmee236, Bvt453, Bdtx766

85

osobní vozy se sedadly a lehátkové vozy, všechny třídy, s barem nebo bufetem

BRn790, ARmpee832

86

dvoupodlažní osobní vůz se sedadly, všechny třídy, se zavazadlovým oddílem nebo bez něj, s kabinou strojvedoucího pro opačný směr jízdy

SR 004 ČD Cargo

87

jídelní vozy nebo osobní vozy s barem nebo bufetem, se zavazadlovým oddílem

 

88

jídelní vozy

WR810, WRmee814, WRmz815, WRmee816, WR851

89

ostatní speciální osobní vozy (konferenční, disko, bar, kino, video, ambulanční osobní vozy)

Salon800, Salon803, SR809, SR850

9 ... vozidla speciální konstrukce a kryté nákladní vozy

90

poštovní vozy

Postw

91

zavazadlové vozy s poštovním oddílem

 

92

zavazadlové vozy

DsPost953

93

zavazadlové vozy a dvounápravová nebo třínápravová vozidla 2. třídy se sedadly, se zavazadlovým nebo poštovním oddílem

BDtax782, BDtax783, Dadk651

94

zavazadlové vozy s postranní chodbičkou, s nebo bez oddílu pod celní pečetí

 

95

dvou nebo třínápravové zavazadlové vozy s poštovním oddílem

Ddax784, Ds952

96

vyhrazeno

 

97

dvounápravové nebo třínápravové vozy pro převoz automobilů

 

98

vozy pro převoz automobilů

DDm915

99

servisní vozidla

D950

 

Poznámky k tabulce:

 

Části oddílu nejsou brány v úvahu. Odpovídající pohodlí v otevřených salonních vozech se středovou uličkou se získá vydělením počtu sedadel k dispozici 6, 8 nebo 10 v závislosti na konstrukci vozidla.

 

Uvedený přehled je platný do 31. 12. 2013, neboť od 1. 1. 2014 platí v Rozhodnutí 2011/314/EU Dodatek Pa, a ten stanovuje, že kódy budou zveřejněné na internetové stránce ERA.

 

 

5. 6. Číselné označení vozů - 7. a 8. číslice ... Technické vlastnosti

ozn-tech78

 

7. číslice určuje maximální rychlost vozu, 8. číslice určuje v závislosti na 7. číslici možnosti dodávky energie. Šedě podbarvený řádek určuje význam 7. číslice a následují kombinace tohoto čísla s 8. číslicí.

 

Poznámka 5: význam 7. a 8. číslice vozů určených pro zvláštní účely jsou uvedeny zde.

 

Kód

Význam kódu

Kód použit pro vozy ČD, a.s., ČD Cargo, a.s., a České pošty, s.p.

0, 1, 2 ... maximální rychlost do 120 km/h

00

všechna napětí *)

 

01

vyhrazeno

 

02

~3000 V / =3000 V

Bak650

03

~1000 V *)

Dadk651

04

vyhrazeno

 

05

~1500 V

 

06

jiné napětí než 1000 V, 1500 V, 3000 V

 

07

~1500 V / =1500 V

 

08

=3000 V

Bdt279, Bdt280, Bp282, Btee289

09

vyhrazeno

 

10

všechna napětí *) / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

11

~1000 V / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

12

~1000 V / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

13

~1000 V / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

14

~1000 V / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

15

~1000 V / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

16

vyhrazeno

 

17

~1500 V / =1500 V / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

Bt288

18

=3000 V / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

Bt277, Bmto292, Bdmteeo294, Btk662, D950

19

=3000 V / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

Bdt252, Bdt262, Bt278, Bt283, Btee285, Bdtee286, Bdtee287

20

pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

21

pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

22

~3000 V / =3000 V / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

23

pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

24

~3000 V / =3000 V / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

SR850

25

pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

26

~3000 V / =3000 V / ~1500 V / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

27

~1500 V / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

28

~1500 V / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

29

samostatné vytápění, bez elektrického napájení prostřednictvím vlakové sběrnice [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

Btu590, Bn751, Btn752, Btn753, Bdt754, Bdtn756, Bdtn757, Btx761, Btx763, BDdtx764, Bmx765, Bdtx766, Btax780, Btax781, BDtax782, BDtax783, Ddax784, Bdtax785, BRn790, Bftn791, Bfbdtanx792, Bfbrdtn794, ABfbrdtn795, SR 004 ČD Cargo

3, 4, 5, 6 ... maximální rychlost 121 až 140 km/h

30

všechna napětí

Bfhpvee295, ABpee347

31

vyhrazeno

 

32

~1000 V / =3000 V

 

33

~1000 V *) [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

34

~1000 V *) [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

35

~1000 V

 

36

~1000 V / ~1500 V / =1500 V

 

37

~1500 V / =1500 V

 

38

=3000 V

Aee152, Bee272, Bee273

39

=3000 V

 

40

všechna napětí *) / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

AB350, BDs449, BDs450, Salon803, SR809, WLAB821, WLAB822, WLABmee824, Ds952, DsPost953, Postw

41

všechna napětí *) / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

A149, A151, Bee243, B249, B250, B255, B256, Bg260, Bd264, AB349, Bc663, Bcee663, Bc833, Bc842, WR851

42

všechna napětí *) / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

43

~1000 V *) [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz] / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

44

~1500 V / =1500 V

Bdmpee253, Bdmtee275, Bdmtee281

45

~1000 V / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

46

~3000 V / =3000 V

A150, Bvt453, BDsee454

47

~1500 V / =1500 V / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

48

=3000 V / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

B255, Bc663

49

vyhrazeno

 

50

všechna napětí *) / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

51

všechna napětí *) / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

Aee145

52

všechna napětí *) / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

53

~1000 V / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

54

vyhrazeno

 

55

~1500 V / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

56

jiné napětí než 1000 V, 1500 V, 3000 V

 

57

~1500 V / =1500 V / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

58

vyhrazeno

 

59

vyhrazeno

 

60

pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

61

vyhrazeno

 

62

~3000 V / =3000 V

 

63

vyhrazeno

 

64

~3000 V / =3000 V

 

65

vyhrazeno

 

66

pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

67

vyhrazeno

 

68

vyhrazeno

 

69

samostatné vytápění, bez elektrického napájení prostřednictvím vlakové sběrnice [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

7, 8 ... maximální rychlost 141 až 160 km/h

70

všechna napětí *)

Apee139, Aee140, Aee142, Bmz234 (Bmee234), Bmz (Bmee235), Bpee237, Bee238, Bee240, Bmee248, BDbmsee447, DDm915

71

všechna napětí

Bdmpee233, Bbdgmee236, WLABmee823, ARmpee832

72

pouze vozidla pro vnitrostátní povoz: ~1500 V / =3000 V
pouze pro vozidla způsobilá pro mezinárodní provoz: všechna napětí

Bcee841

73

~1000 V *)

 

74

~1500 V / =1500 V

 

75

~1000 V

 

76

~1500 V

 

77

~1500 V / =1500 V

 

78

=3000 V

Postw

79

=3000 V

 

80

všechna napětí *) / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

B250, Bc663, Bc841, Bcm841, Bc 050 ČD Cargo, WR810, WR851, Salon800, SR809

81

všechna napětí / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

WRmee814, WRmee816

82

~3000 V / =3000 V

Bdmtee263, Bdmtee265, Bdmtee266

83

vyhrazeno

 

84

všechna napětí *) / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

85

~1000 V / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

86

~3000 V / =3000 V

 

87

jiné napětí než 1000 V, 1500 V, 3000 V

 

88

všechna napětí *) / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

89

pouze vozidla pro vnitrostátní povoz: samostatné vytápění, bez elektrického napájení prostřednictvím vlakové sběrnice
pouze pro vozidla způsobilá pro mezinárodní provoz: vozidla s elektrickým napájením vlakovou sběrnicí pro všechna napětí, která však vyžadují generátorový vůz pro napájení klimatizace

 

9 ... maximální rychlost nad 160 km/h

90

všechna napětí *) [pouze pro vozidla způsobilá pro mezinárodní provoz]

Bmz232

91

všechna napětí

Ampz143, Ampz146, Bmz241, Bmz245, WRmz815, WLABmz826

92

všechna napětí / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

93

~1000 V / ~1500 V

 

94

~1000 V

 

95

~1000 V

 

96

vyhrazeno

 

97

~1500 V / =1500 V

 

98

=3000 V

 

99

pouze vozidla pro vnitrostátní povoz: samostatné vytápění, bez elektrického napájení prostřednictvím vlakové sběrnice
pouze pro vozidla způsobilá pro mezinárodní provoz: vozidla s elektrickým napájením vlakovou sběrnicí pro všechna napětí, která však vyžadují generátorový vůz pro napájení klimatizace

 

 

Poznámky k tabulce:

 

Všechna napětí ... ~1000 V 51 až 15 Hz / ~1500 V 50 Hz / =1500 V / =3000 V; může též zahrnovat ~3000 V 50 Hz

 

*) ... pro některá vozidla s ~1000 V je povolen jeden kmitočet 16 2/3 anebo 50 Hz

 

Pára ... pouze parní vytápění. Jestliže jsou napsána napětí, kód je k dispozici pro vozidla bez parního vytápění

 

Uvedený přehled je platný do 31. 12. 2013, neboť od 1. 1. 2014 platí v Rozhodnutí 2011/314/EU Dodatek Pa, a ten stanovuje, že kódy budou zveřejněné na internetové stránce ERA.

 

 

Poznámka 6: topná soustava ~3000 V 50 Hz se vyskytuje například na vozech ČD nebo ZSSK. Předpis ČD V 62 v čl. 395 tuto topnou soustavu povoluje ve vnitrostátním provozu za podmínky, že je vyloučena možnost zařazení vozu jiného provozovatele než ČD nebo ZSSK do vlaku.

 

5. 7. Číselné označení vozů - 9. až 11. číslice ... Pořadové číslo

ozn-porc

 

V nadpisu této kapitoly jsem si dovolil použít jiný výraz než uvádí Rozhodnutí 2011/314/EU, v kterém je uveden poněkud nešťastně výraz "Výrobní číslo", pod kterým ale běžně hledáme číslo vyznačené na výrobním štítku vozu.

 

Dle Rozhodnutí 2011/314/EU může pořadové číslo vozu nabývat hodnoty 001 až 999. Dříve některé řady osobních vozů začínaly pořadovým číslem 000, dodnes existuje u ČD, a.s., jediný vůz s tímto pořadovým číslem, a sice BDs450 50 54 82-40 000-7.

 

Od 1. 1. 2014 nicméně Dodatek Pa v Rozhodnutí 2011/314/EU opět připouští pořadové číslo 000.

 

5. 8. Číselné označení vozů - 12. číslice ... Kontrolní číslice

ozn-kc

 

Kontrolní číslice se vypočítává z předchozích 11 číslic. Výpočet se provede tak, že 1., 3., 5., 7., 9. a 11. číslice se vynásobí dvěma, 2., 4., 6., 8. a 10. číslice se vynásobí jednou. Výsledky se sečtou, přičemž pokud vyjde dvouciferné číslo (např. 2 x 6 = 12) započítává se součet číslic (tedy ne 12, ale 1 + 2 =3). Vyjde určité číslo a doplněk do nejbližší celé desítky je hledaná kontrolní číslice. Matematici by zajisté uvedený postup popsali správněji, nicméně pro pochopení by můj matematicko-laický výklad mohl postačit ;-)

 

Příklad: stanovení kontrolní číslice pro vůz 61 54 20-70 520

 

ozn-vyp-kc

 

Doplněk do nejbližší desítky, tedy do 30, činí 9. Hledaná kontrolní číslice je tedy 9.

 

5. 9. Písmenné označení vozů - velká písmena

ozn-vp

 

Pro srovnání uvádím jak znění dle platné TSI, tak i znění podle Úmluvy RIC z roku 2001.

 

Písmeno

TSI - Rozhodnutí 2011/314/EU
Sériová písmena s mezinárodním významem

Úmluva RIC - 1. 1. 2001
Písmena označující řady vozů

A

osobní vůz 1. třídy se sedadly

sedačkový vůz 1. třídy

B

osobní vůz 2. třídy se sedadly

sedačkový vůz 2. třídy

AB

osobní vůz 1./2. třídy se sedadly

sedačkový vůz 1./2. třídy

WL

spací vůz se sériovým písmenem A, B nebo AB v závislosti na typu nabízeného ubytování; sériová písmena pro spací vůz se "speciálními" oddíly jsou doplněna indexovým písmenem "S"

lůžkový vůz, s přidáním písmene A, B nebo AB podle nabídky míst; u lůžkových vozů s oddílem "spécial" se k písmenům připojí písmeno "S"

WR

jídelní vůz

jídelní vůz

R

osobní vůz s oddílem pro jídelnu, bufet nebo bar (sériové písmeno použité jako dodatek)

*)

D

uzavřený nákladní vůz

zavazadlový vůz

DD

otevřený, dvoupodlažní nákladní vůz pro automobily

otevřený patrový zavazadlový vůz pro přepravu automobilů

Post

poštovní vůz

poštovní vůz

AS
SR
WG

osobní vůz s barem a tanečními prostory

společenský vůz

WSP

salonní vůz typu Pullman

luxusní vůz (Pullman)

Le

otevřený dvounápravový dvoupodlažní nákladní vůz pro automobily

dvounápravový otevřený patrový nákladní vůz pro přepravu automobilů

Leq

otevřený dvounápravový dvoupodlažní nákladní vůz pro automobily vybavený vlakovým přívodním kabelem napájení

dvounápravový otevřený patrový nákladní vůz pro přepravu automobilů s průběžným kabelem

Laeq

otevřený třínápravový dvoupodlažní nákladní vůz pro automobily vybavený vlakovým přívodním kabelem napájení

třínápravový otevřený patrový nákladní vůz pro přepravu automobilů s průběžným kabelem

Salon

neuvádí

salonní vůz

 

Poznámky k tabulce:

 

Ostatní sériová písmena mají vnitrostátní význam určený jednotlivými členskými státy.

 

*) ... jsou přípustné další kombinace písmen označujících řady vozů. Písmeno "R" slouží kromě toho k označení vozů, které mají pouze jídelní oddíl, bufet nebo bar

 

Uvedený přehled ve sloupci TSI je platný do 31. 12. 2013, neboť od 1. 1. 2014 platí v Rozhodnutí 2011/314/EU Dodatek Pa, a ten stanovuje, že význam písmen bude zveřejněný na internetové stránce ERA.

 

 

Poznámka 7: u písmen WL mě nesedí ve výkladu třetí slovo od konce, a sice slovo "indexovým". Indexové písmeno znamená písmeno malé abecedy (přehled uvádím v další kapitole), kdežto v tomto případě by písmeno "S" mělo bylo velké, tzn. "sériové".

 

5. 10. Písmenné označení vozů - malá písmena

ozn-mp

 

U malých písmen uvádím nejen znění dle platné TSI a dle Úmluvy RIC z roku 2001, ale i znění dle služební rukověti ČD SR 52 (V), a to z důvodu souhrnného přehledu malých písmen mezinárodních, tak i písmen vnitrostátního významu.

 

Písmen0

TSI - Rozhodnutí 2011/314/EU
Indexová písmena s mezinárodním významem

Úmluva RIC - 1. 1. 2001
Rozlišovací písmena

ČD SR 52 (V) - Katalog osobních vozů
1977 - 2001 - schváleno 27. 6. 2003
Označení řady osobního vozu

a

neuvádí

neuvádí

dvounápravový vůz

b

osobní vůz vybavený pro převoz zdravotně postižených cestujících

vůz vybavený pro tělesně postižené osoby

vůz pro tělesně postižené

c

oddíly, které lze přestavit na lehátkové uspořádání

oddíly se sedačkami, které mohou být sklopeny jako lehátka

oddíly s místy k sezení, které lze upravit k ležení

d

vozidlo vybavené pro přepravu jízdních kol

vůz s prostorem pro jízdní kola

vůz s prostorem pro jízdní kola

ee

vozidlo vybavené centrálním napájecím zdrojem

vůz s centrálním zásobováním energií z napájecího vedení

zásobování el. energií z průběžného vedení (CZE)

f

vozidlo vybavené kabinou strojvedoucího (motorový vůz)

vůz se zařízením pro dálkové ovládání hnacích vozidel (řídicí vozy)

vůz se zařízením k dálkovému ovládání hnacího vozidla (řídicí vůz)

g

neuvádí

neuvádí

neuvádí *)

h

osobní vůz vybavený pro převoz zdravotně postižených cestujících

vůz vybavený pro tělesně postižené osoby

vůz pro tělesně postižené

i

neuvádí

neuvádí

vůz s přechodovými můstky bez návalků a měchů

j

neuvádí

neuvádí

nerozpojitelná jednotka

k

neuvádí

neuvádí

individuální vytápění kamny

m

vozidlo s délkou větší než 24,5 m

vůz delší než 24,5 m

vůz delší než 24,5 m

n

neuvádí

neuvádí

pro motorovou trakci, bez průběžného kabelu elektrického topení

o

neuvádí

neuvádí

dvoupodlažní vůz (neužívá se u řad DD, MDD)

p

osobní vůz se sedadly se střední uličkou

sedačkový vůz se středovou uličkou

vůz s uličkou uprostřed

r

neuvádí

neuvádí

zvláštní výbava

s

střední ulička v uzavřených nákladních vozech a osobních vozech se zavazadlovým oddílem

postranní chodba v zavazadlovém voze nebo ve voze se zavazadlovým oddílem

postranní chodba ve služebním voze nebo v osobním voze se služebním oddílem

t

osobní vůz se sedadly se střední uličkou

sedačkový vůz se středovou uličkou

vůz s uličkou uprostřed

u

neuvádí

neuvádí

úzkorozchodný vůz

v

vozidlo vybavené pro přepravu jízdních kol

vůz s prostorem pro jízdní kola

vůz s prostorem pro jízdní kola

x

neuvádí

neuvádí

vůz lehké stavby pro motorové vlaky

z

vozidlo vybavené centrálním napájecím zdrojem

vůz s centrálním zásobováním energií z napájecího vedení

zásobování el. energií z průběžného vedení (CZE)

 

Poznámky k tabulce:

 

K sloupci TSI ... ostatní indexová písmena mají vnitrostátní význam určený jednotlivými členskými státy.

 

K sloupci TSI ... počet oddílů je uveden ve formě indexu (například: Bc9)

 

K sloupci RIC ...Je-li to nutné, udává se počet oddílů pomocí čísla (např. Bc9)

 

K sloupci ČD SR 52 (V) ... *) písmeno "g" zavedeno od 26. 5. 2000 předpisem ČD D 21 s významem "vůz s alternativním oddílem pro zaměstnance obsluhy vlaku"

 

Uvedený přehled ve sloupci TSI je platný do 31. 12. 2013, neboť od 1. 1. 2014 platí v Rozhodnutí 2011/314/EU Dodatek Pa, a ten stanovuje, že význam písmen bude zveřejněný na internetové stránce ERA.

 

5. 11. Písmenné označení vozů - doplňkové číslo

ozn-dc

 

Pro rozlišení různých typů osobních vozů, jejichž parametry se dají vyjádřit stejným písmenným označení řady vozu (kombinace velkých a malých písmen), se od 1. ledna 2001 užívá tzv. doplňkové číslo.

 

Doplňkové číslo se uvádí ve tvaru abc.d (smyšlený příklad: 823.1). Trojčíslí abc znamená kód, pod kterým je řada vedena v Kartotéce osobních vozů. Více se o KOV dozvíte zde. Pozice d by měla vyjadřovat případnou konstrukční změnu u řady vozu, ale tento výklad nemám doposud uspokojivě doložen.

 

Doplňkové číslo se od jeho zavedení fyzicky přímo na vozech používalo jen v případech, kdy bylo potřeba odlišit různé řady vozů, které měly stejné písmenné označení. Od 1. 1. 2009 platí nařízení, podle kterého se musí doplňkové číslo použít na vozové skříni nebo podélníku vždy, tedy nejen u přípojných vozů přeznačovaných k tomuto datu, ale i u všech vozů klasické stavby Českých drah, a.s. Administrativně jsou vozy takto vedeny od 1. 1. 2009, fyzické dosazení doplňkového čísla bylo nařízeno provést do 30. 6. 2009.

 

 

 

ozn-pu13

 

 

Předcházející verze této stránky: zde

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky